آموزه های نوین کلامی, دوره (2), شماره (2), سال (2018-9) , صفحات (1-22)

عنوان : ( بررسی انتظار بشر از دین با رویکرد درون دینی )

نویسندگان: عبدالقاسم کریمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از پرتنش ترین چالش های بشر امروزی این است که می خواهد دریابد چه نیازهایی را باید از خدا و دین طلب کند و دین پاسخگو ی کدام خواستۀ بشر می تواند باشد. اندیشمندان غربی برای تبیین رابطه خداوند با انسان وچگونگی تعامل دین وبشر، یکی از مسائل مهم کلام جدید و فلسفه دین بعنوان «انتظار بشر از دین» را مطرح نموده اند. تلقی ابزارانگارانه ولوازم غیرقابل قبول معرفتی این رویکرد برون دینی، بار معنایی منفی را بر طرز تفکر انسان و پیش فرض های او تحمیل کرده و رابطه حقیقی خدا وانسان در نظام آفرینش را تقلیل داده وجایگاه خدا و انسان را معکوس نموده است .اما رویکرد درون دینی «انتظار دین از بشر» با تاکید بر مباحث جدید کلامی مبتنی بر انسان شناسی اسلامی و ادله فطری، عقلی و علمی، دارای مزایا و پیامدهای مثبت بوده وبا مطرح کردن انتظارات بنیادی وتعالی بخش دین از بشر در حوزه نظرو عمل همچون انسان ماندن،الهی شدن،فهم حقیقی رابطه دین و دنیا، کسب علم صائب ، تزکیه نفس وعمل صالح ، انتظارات بشررا منطبق بر حقیقت ذاتی و واقعیت عینی قرار داده و خدا محوری را جایگزین انسان محوری می نماید. در این مقاله درصدد تحلیل و تبیین این دو رویکرد مطرح با استفاده از منابع و دیدگاه متفکران عقل گرای اسلامی می باشیم.

کلمات کلیدی

, انتظار دین , انتظار بشر, خدا , دین , انسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075509,
author = {کریمی, عبدالقاسم},
title = {بررسی انتظار بشر از دین با رویکرد درون دینی},
journal = {آموزه های نوین کلامی},
year = {2018},
volume = {2},
number = {2},
month = {September},
issn = {2676-4466},
pages = {1--22},
numpages = {21},
keywords = {انتظار دین ، انتظار بشر، خدا ،دین ، انسان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی انتظار بشر از دین با رویکرد درون دینی
%A کریمی, عبدالقاسم
%J آموزه های نوین کلامی
%@ 2676-4466
%D 2018

[Download]