آموزه های نوین کلامی, دوره (2), شماره (2), سال (2019-2) , صفحات (5-31)

عنوان : ( بررسی چالش های کلامی تغییرات نوین بشردر موجودات )

نویسندگان: عبدالقاسم کریمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گسترش مداخلات بشر در موجودات، پدیده ها و حوادث طبیعی، بواسطه توانایی های علمی،عقلی و روحی ، تغییرات کیفی و کمی فراوانی را در آنها به همراه داشته ، وموجب چالش های جدی با برخی از اصول و مبانی کلام دینی شده است. از منظر فلاسفه و متکلمان اسلامی با رویکرد عقل گرایانه تمام تغییرو تبدیل ها و هرگونه دخالت انسان در مخلوقات نه تنها با نظام احسن الهی بلکه با هیچ اصل کلامی در تعارض و تقابل نبوده و تابع نظامات وتدبیرات ثابت و مطلق الهی و بصورت هدفمند طراحی و اجراء می شود، وکلیه تغییرات خود بخشی از نظام احسن و یکپارچه علی و معلولی وبه اذن وتدبیر باری تعالی و منطبق بر مبانی عقلی می باشد.در این مقاله تلاش گردیده ،بابیان تغییراتی که در زمان حال و آینده تا پایان دنیا در موجودات توسط بشرامکان تحقق دارد، چگونگی ارتباط آنها با فاعلیت مطلق الهی و نظام احسن در راستای کلام اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.و پاسخ های مناسب مبتنی بر عقل و نقل از سوی فلاسفه و متکلمان اسلامی به ابهامات و چالش های نوین داده شود.

کلمات کلیدی

, تغییرات, فاعلیت, متکلمان, انسان , نظام احسن, هدفمندی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075510,
author = {کریمی, عبدالقاسم},
title = {بررسی چالش های کلامی تغییرات نوین بشردر موجودات},
journal = {آموزه های نوین کلامی},
year = {2019},
volume = {2},
number = {2},
month = {February},
issn = {2676-4466},
pages = {5--31},
numpages = {26},
keywords = {تغییرات، فاعلیت، متکلمان، انسان ،نظام احسن،هدفمندی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی چالش های کلامی تغییرات نوین بشردر موجودات
%A کریمی, عبدالقاسم
%J آموزه های نوین کلامی
%@ 2676-4466
%D 2019

[Download]