میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی, دوره (5), شماره (1), سال (2019-9) , صفحات (41-53)

عنوان : ( بررسی خواص پروبیوتیکی باکتری لاکتوباسیلوس برویس سویه PML1 بر پایه توانایی چسبندگی آن به سلولهای اپیتلیال روده )

نویسندگان: فرشته فلاح , سید علی مرتضوی , فریده طباطبائی یزدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه افزایش بیماریها و پیدایش باکتریهای مقاوم به آنتیبیوتیک، محققان را بر آن داشته تا با روشهای جدید و بهکارگیری میکروارگانیسمهای مفید از جمله پروبیوتیکها، بهداشت غذایی جامعه را افزایش دهند. بنابراین جداسازی و شناسایی میکروارگانیسمهای مفید با خصوصیات پروبیوتیکی برای افزایش سلامت در انسان، اهمیت ویژهای پیدا کرده است.از مهمترین باکتریهای پروبیوتیک، جنس لاکتوباسیلوس1ها هستند. هدف از این پژوهش بررسی پتانسیل پروبیوتیکی باکتری لاکتوباسیلوس برویس2 سویه 1PML می باشد. زندهمانی در شرایط شبیهسازی شده معده و روده، مقاومت به نمکهای صفراوی، مقاومت به آنتیبیوتیک، بررسی خاصیت ضدمیکروبی و همچنین پتانسیل آبگریزی سویه مورد نظر بررسی شد. سپس در آزمایش تکمیلی، قابلیت چسبندگی به سلولهای سرطانی و شبیه سازی شده روده انسان، Caco-2 ، مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد سویه مورد نظر پتانسیل بالایی برای زندهمانی در شرایط اسیدی معده، روده و همچنین نمک صفراوی برخوردار است. بیشترین اثر بازدارندگی سویه روی پاتوژن سالمونلا تایفیموریوم3 بوده که عامل مسمومیتهای غذایی میباشد. درصد آب گریزی سویه لاکتوباسیلوس برویس 33 / 18 درصد بود. درصد چسبندگی به سلولهای Caco-2 نیز 7 / 8 درصد محاسبه گردید. با توجه به نتایج به دست آمده باکتری لاکتوباسیلوس برویس سویه PML1 از پتانسیل پروبیوتیکی مطلوبی برخوردار است. بنابراین پیشنهاد میشود، بعد از انجام تستهای تاییدی بیشتر از این سویه به عنوان مکمل پروبیوتیکی در کشتهای تخمیری و یا به عنوان کشت همراه در فرایند تخمیر مواد غذایی مختلف استفاده گردد

کلمات کلیدی

, پتانسیل پروبیوتیکی, چسبندگی, لاکتوباسیلوس برویس, 2-Caco
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075512,
author = {فلاح, فرشته and مرتضوی, سید علی and طباطبائی یزدی, فریده},
title = {بررسی خواص پروبیوتیکی باکتری لاکتوباسیلوس برویس سویه PML1 بر پایه توانایی چسبندگی آن به سلولهای اپیتلیال روده},
journal = {میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی},
year = {2019},
volume = {5},
number = {1},
month = {September},
issn = {2476-3403},
pages = {41--53},
numpages = {12},
keywords = {پتانسیل پروبیوتیکی، چسبندگی، لاکتوباسیلوس برویس، 2-Caco},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی خواص پروبیوتیکی باکتری لاکتوباسیلوس برویس سویه PML1 بر پایه توانایی چسبندگی آن به سلولهای اپیتلیال روده
%A فلاح, فرشته
%A مرتضوی, سید علی
%A طباطبائی یزدی, فریده
%J میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی
%@ 2476-3403
%D 2019

[Download]