پایش, دوره (18), شماره (4), سال (2019-9) , صفحات (333-345)

عنوان : ( الگوی مدیریت خطر طرح تحول نظام سلامت: یک مطالعه کیفی )

نویسندگان: مصطفی جهانگیر , علیرضا خوراکیان , سعید مرتضوی , احسان الهی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: طرح تحول نظام سلامت که در سه بخش درمان، بهداشت و آموزش پزشکی از اردیبهشت سال 1393 آغاز شد، به‌عنوان یک طرح تحول راهبردی جزو اولویت‌های اصلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است. برای مدیریت موفق طرح تحول نظام سلامت و جلوگیری از شکست آن باید خطرات پیش‌روی این طرح مدیریت شود. بنابراین هدف این پژوهش، طراحی الگوی مدیریت خطر طرح تحول نظام سلامت است. مواد و روش کار: این پژوهش از نوع کیفی است که با رویکرد نظریه داده‌بنیاد انجام گرفت. جامعه مورد مطالعه، اعضای هیئت‌علمی و مدیران دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بودند. برای انتخاب نمونه مورد مطالعه، از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شده است. در این پژوهش، تا رسیدن به اشباع نظری 20 نفر مورد مصاحبه نیمه ساخت‌یافته عمیق قرار گرفتند. یافته‌ها: بر اساس یافته‌های مطالعه 6 دسته اصلی خطرات طرح تحول نظام سلامت شامل خطرات رفتاری، خطرات نگرشی، خطرات اجرایی، خطرات مدیریتی، خطرات مالی و خطرات شهرت و علل و پیامدهای آن‌ها شناسایی شدند. بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به خطرات شناسایی شده و علل وقوع و پیامدهای هر یک، راهکارهایی پیشنهاد می‌شود که بر کنترل و تاثیرگذاری بر علل وقوع خطرات تمرکز دارد تا امکان مدیریت خطرات به‌صورت ریشه‌ای‌تر و عمیق‌تر فراهم شود.

کلمات کلیدی

, دانشگاه‌های علوم پزشکی, طرح تحول نظام سلامت, مدیریت خطر, مطالعه کیفی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075566,
author = {جهانگیر, مصطفی and خوراکیان, علیرضا and مرتضوی, سعید and احسان الهی},
title = {الگوی مدیریت خطر طرح تحول نظام سلامت: یک مطالعه کیفی},
journal = {پایش},
year = {2019},
volume = {18},
number = {4},
month = {September},
issn = {1680-7626},
pages = {333--345},
numpages = {12},
keywords = {دانشگاه‌های علوم پزشکی، طرح تحول نظام سلامت، مدیریت خطر، مطالعه کیفی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T الگوی مدیریت خطر طرح تحول نظام سلامت: یک مطالعه کیفی
%A جهانگیر, مصطفی
%A خوراکیان, علیرضا
%A مرتضوی, سعید
%A احسان الهی
%J پایش
%@ 1680-7626
%D 2019

[Download]