مطالعات رفتار سازمانی, دوره (8), شماره (2), سال (2019-9) , صفحات (83-124)

عنوان : ( تبیین و طبقه بندی مولفه های انسجام سازمانی )

نویسندگان: علیرضا خوراکیان , زهرا نیکخواه فرخانی , مینا بوستانی , شکوفه لقمانی دوین ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انسجام سازمانی، بعنوان فرآیند برقراری وحدت، یکپارچگی و هماهنگی در سازمان و عاملی مهم و استراتژیک جهت تحقق اهداف سازمان ، مطرح می باشد. پژوهش حاضر به منظور تبیین و طبقه بندی مولفه های انسجام سازمانی انجام شده است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، روش تحقیق ترکیبی آمیخته- اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش، شامل کارکنان ارشد بخش ستاد مرکزی سازمان اتوبوس رانی مشهد و مناطق چهارگانه این سازمان، در سه رده معاونین، مدیران و مسئولین، می باشد. نمونه آماری در بخش کیفی با21 نفر به اشباع رسید. جهت جمع آوری اطلاعات از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته شد. برای تحلیل مصاحبه ها نیز از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد و سرانجام، مدل انسجام سازمانی استخراج گردید. همچنین، جهت سنجش و برازش مدل، از روش تحلیل عاملی تاییدی و نرم افزار آموس استفاده شد. در نهایت پس از انجام تحلیل های لازم، انسجام سازمانی با 6 مولفه ارزش های بنیادین، سبک مدیریت، هماهنگی، نظارت، توافق پذیری و جبران خدمات انگیزشی و همچنین 22 زیر مولفه مرتبط با آن شناسایی شد

کلمات کلیدی

, انسجام سازمانی, ارزش های بنیادین, سبک مدیریت, هماهنگی, نظارت, توافق پذیری, جبران خدمات انگیزشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075567,
author = {خوراکیان, علیرضا and زهرا نیکخواه فرخانی and مینا بوستانی and لقمانی دوین, شکوفه},
title = {تبیین و طبقه بندی مولفه های انسجام سازمانی},
journal = {مطالعات رفتار سازمانی},
year = {2019},
volume = {8},
number = {2},
month = {September},
issn = {2322-1518},
pages = {83--124},
numpages = {41},
keywords = {انسجام سازمانی، ارزش های بنیادین، سبک مدیریت، هماهنگی، نظارت، توافق پذیری، جبران خدمات انگیزشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبیین و طبقه بندی مولفه های انسجام سازمانی
%A خوراکیان, علیرضا
%A زهرا نیکخواه فرخانی
%A مینا بوستانی
%A لقمانی دوین, شکوفه
%J مطالعات رفتار سازمانی
%@ 2322-1518
%D 2019

[Download]