مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی, دوره (24), شماره (82), سال (2020-6) , صفحات (219-238)

عنوان : ( بررسی امکان و ضرورت سبک زندگی سیاسی امام خمینی(ره) )

نویسندگان: سیدحامد عنوانی , سیدحسین سیدموسوی , وحیده فخار نوغانی , سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی امکان و ضرورت سبک زندگی سیاسی امام خمینی(ره) انجام شده است. روش: روش انجام این تحقیق شیوه کتابخانه‌ای است که با روش تحلیل داده ها از آثار امام خمینی انجام شده است. بدین صورت که ضمن ارائه تعریف سبک زندگی سیاسی با ترسیم مهم‌ترین عوامل مؤثر در تحقق سبک زندگی سیاسی، امکان تحقق این سبک در ساحت زندگی سیاسی امام بررسی شده است و با بررسی جایگاه عرفانی ایشان، نحوه ضرورت یافتن آن سبک تبیین شده است. یافته ها: تحقق سبک زندگی سیاسی مستلزم برخورداری صاحب سبک از باورهای فکری خاص، تشخیص مهم‌ترین وظایف و اهداف سیاسی و در نهایت الزام به تحقق سبک در ساحت زندگی سیاسی است. علاوه بر آن عواطف و شرایط محیطی صاحب سبک بایستی با باورها و تلقی او از سیاست رابطه هم افزایی داشته باشند. همچنین سبک پذیری مخاطبان و پیروان صاحب سبک شرط نهایی برخورداری از سبک است. نتیجه: سبک زندگی سیاسی امام از فاخرترین سبک های این ساحت از زندگی است. امکان تحقق سبک، ریشه در نگرش فقهی و فلسفی ایشان دارد ولی ‌ضرورت تحقق آن در ساحت زندگی سیاسی در پی ریزی و رهبری یک انقلاب مردمیـ الهی ناشی از مقام عرفانی امام بوده است.

کلمات کلیدی

, امام خمینی, سبک زندگی سیاسی, سبک پذیری, انسان کامل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075578,
author = {عنوانی, سیدحامد and سیدموسوی, سیدحسین and فخار نوغانی, وحیده and حسینی, سیدمرتضی},
title = {بررسی امکان و ضرورت سبک زندگی سیاسی امام خمینی(ره)},
journal = {مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی},
year = {2020},
volume = {24},
number = {82},
month = {June},
issn = {2322-5246},
pages = {219--238},
numpages = {19},
keywords = {امام خمینی، سبک زندگی سیاسی، سبک پذیری، انسان کامل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی امکان و ضرورت سبک زندگی سیاسی امام خمینی(ره)
%A عنوانی, سیدحامد
%A سیدموسوی, سیدحسین
%A فخار نوغانی, وحیده
%A حسینی, سیدمرتضی
%J مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی
%@ 2322-5246
%D 2020

[Download]