شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2019-08-27

عنوان : ( اثر همزیستی میکوریزایی بر محتوای پرولین وکلروفیل برگ گندم درشرایط شور )

نویسندگان: امیر لکزیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شورى به عنوان تنش غیر زیستی، مشکلات فراوانی را براى بذور در دوره جوانهزنى ایجاد کرده و بر رشد و نمو گیاهان تأثیر میگذارد. این پژوهش بهمنظور ارزیابى تحمل به تنش شورى گیاه گندم در مرحله جوانهزنی و رشد گیاه بهصورت آزمایش گلدانی در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد در پاییز 1397 در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با آرایش فاکتوریل در سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل سه سطح شوری ) 2 ، 4 ، 6 دسی زیمنس بر متر( و دو سطح میکوریزا آربوسکولار )فانلی فورمس موسه و عدم میکوریزا( بود. نتایج آزمایش نشان داد که شوری و قارچ میکوریزا اثر معنیداری بر محتوای پرولین و کلروفیل a ( 01 / 0 > p ( و کلروفیل b ( 05 / 0 > p ( برگ گیاه گندم داشت. با افزایش شوری محتوای پرولین در هر دو تیمار میکوریزی و غیرمیکوریزی افزایش یافت. گیاهان تلقیح شده میکوریزی در کلیه سطوح شوری محتوای پرولین کمتری نسبت به شاهد بدون تلقیح نشان دادند. افزایش سطح شوری همچنین محتوی کلروفیل a و b را کاهش داد، اما این کاهش در کلروفیل b بیشتر بود و با افزایش سطح شوری نسبت کلروفیل a به b افزایش پیدا کرد.

کلمات کلیدی

, تنش محیطی, تنش شوری, فانلی فورمس موسه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075590,
author = {لکزیان, امیر},
title = {اثر همزیستی میکوریزایی بر محتوای پرولین وکلروفیل برگ گندم درشرایط شور},
booktitle = {شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2019},
location = {ايران},
keywords = {تنش محیطی، تنش شوری، فانلی فورمس موسه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر همزیستی میکوریزایی بر محتوای پرولین وکلروفیل برگ گندم درشرایط شور
%A لکزیان, امیر
%J شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2019

[Download]