شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2019-08-27

عنوان : ( اثرات شوری و کادمیم خاک بر غلظت سلنیم و کادمیم در گندم )

نویسندگان: امیر فتوت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شوری علاوه بر اینکه از عوامل مهم محدودکننده رشد گیاه محسوب میگردد با تغییر فعالیت ترمودینامیکی و قدرت یونی عناصر، میزان جذب آنها را تحت تاثیر قرار میدهد. پژوهش حاضر به منظور بررسی اثرات شوری کادمیم در خاک بر غلظت دو عنصر سلنیم و کادمیم در گندم، در - قالب طرح بلوک کاملاً تصادفی و با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی انجام شد. فاکتورهای آزمایشی شامل سه سطح کادمیم ) 0 ، 5 و 15 میلیگرم بر کیلوگرم خاک( و سه سطح شوری آب آبیاری ) 2 / 1 ، 3 و 6 دسیزیمنس بر متر( بود. نتایج نشان داد که تاثیر کادمیمِ خاک بر افزایش غلظت کادمیم گیاه در سطوح شوری بالا شدیدتر بوده بهطوری که در پائینترین سطح شوری ) 2 / 1 دسیزیمنس بر متر(، به ازاء هر واحد افزایش در کادمیم خاک، غلظت کادمیم در گیاه 4 / 1 واحد افزایش داشته ولی در سطح شوری 6 دسیزیمنس بر متر، این افزایش 2 / 3 واحد بود. برعکس، با افزایش شوری آب آبیاری، غلظت سلنیم در گندم کاهش یافت. به طور کلی، نتایج این پژوهش نشان داد که با افزایش شوری، امکان زیادبود )سمیت( کادمیم و کمبود سلنیم در گندم افزایش یافت. از اینرو در شرایط شور، سمیت کادمیم و کمبود سلنیم در گندم باید با دقت و حساسیت بیشتری پایش شود.

کلمات کلیدی

, آلودگی, آنتی اکسیدانت, تغذیه و کوددهی, عناصر سنگین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075606,
author = {فتوت, امیر},
title = {اثرات شوری و کادمیم خاک بر غلظت سلنیم و کادمیم در گندم},
booktitle = {شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2019},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {آلودگی، آنتی اکسیدانت، تغذیه و کوددهی، عناصر سنگین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثرات شوری و کادمیم خاک بر غلظت سلنیم و کادمیم در گندم
%A فتوت, امیر
%J شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2019

[Download]