مدیریت بحران, دوره (7), شماره (2), سال (2019-12) , صفحات (155-166)

عنوان : ( انـــواع تا کتیک‌هـــای شـــکل‌گیری رهبـــری اخلاقـــی بـــر مبنـــای ســـطوح و موقعیت‌هـــای مختلـــف بحـــران مطالعه‌ی موردی: سازمان صنایع دفاع جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های تابعه )

نویسندگان: سیدرضا نوری , غلامرضا ملک زاده , فریبرز رحیم نیا , علیرضا خوراکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیٔله‌ی رهبری اخلاقی در سازمان‌ها، موضوع جالبی است که باید به طور خاص برای تهدیدهایی مثل مقابله با بحران و فرصت‌های رفتار اخلاقی و مسیٔله‌ی رفتار غیراخلاقی، مورد بحث قرار گیرد. باتوجه به اهمیت این مفهوم، هدف این پژوهش ارایٔه‌ی تا کتیک‌های شکل‌گیری رهبری اخلاقی بر مبنای سطوح مختلف بحران و مقابله با بحران در سازمان صنایع دفاع جمهوری اسلامی ایران است. این تحقیق از فلسفه‌ی تفسیری، رویکرد استقرایی، روش کیفی و استراتژی داده بنیاد با رویکرد ظاهر شونده استفاده کرده است. جامعه‌ی مورد مطالعه، مدیران و خبرگان سازمان صنایع دفاع و گروههای تابعه‌ی آن بودند که گاهی تیٔوری و عملی در ارتباط با رهبری اخلاقی و عوامل شکل‌دهنده‌ی آن داشته‌اند. نمونه‌ی مورد مطالعه نیز 22 نفر از خبرگان سازمان بودند. تجزیه و تحلیل بر اساس روش کدگذاری گلیزر صورت گرفت. در مرحله‌ی پایانی کدگذاری و به منظور کدگذاری نظری، از خانواده‌ی کدگذاری «تاکتیک» گلیزر استفاده شد. نتایج کدگذاری نظری نشان داد که چهار تا کتیک عمده به منظور شکل‌گیری رهبری اخلاقی در سازمان صنایع دفاع شامل تسهیل و حمایت، تدبیر و همکاری، صراحت و اجبار و تأ کید و درخواست است. این تا کتیک‌ها نشان می‌دهد به‌منظور رسیدن به رهبری اخلاقی، سازمان از تا کتیک‌های مختلفی بهره میگیرد که بیشتر آن‌ها در این چهار دسته قرار می‌گیرند. این تا کتیک‌ها به مدیران و رهبران سازمان صنایع دفاع کمک می‌کند تا بتوانند رهبران اخلاقی را در سازمان پرورش یا زمینه‌ی شکل گیری آن‌ها را فراهم آورند.

کلمات کلیدی

, رهبری اخلاقی, تا کتیکهای سازمانی, خانواده تا کتیک گلیزر, سازمان صنایع دفاع, سطوح بحران,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075610,
author = {نوری, سیدرضا and ملک زاده, غلامرضا and رحیم نیا , فریبرز and خوراکیان, علیرضا},
title = {انـــواع تا کتیک‌هـــای شـــکل‌گیری رهبـــری اخلاقـــی بـــر مبنـــای ســـطوح و موقعیت‌هـــای مختلـــف بحـــران مطالعه‌ی موردی: سازمان صنایع دفاع جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های تابعه},
journal = {مدیریت بحران},
year = {2019},
volume = {7},
number = {2},
month = {December},
issn = {2345-3915},
pages = {155--166},
numpages = {11},
keywords = {رهبری اخلاقی، تا کتیکهای سازمانی، خانواده تا کتیک گلیزر، سازمان صنایع دفاع، سطوح بحران،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T انـــواع تا کتیک‌هـــای شـــکل‌گیری رهبـــری اخلاقـــی بـــر مبنـــای ســـطوح و موقعیت‌هـــای مختلـــف بحـــران مطالعه‌ی موردی: سازمان صنایع دفاع جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های تابعه
%A نوری, سیدرضا
%A ملک زاده, غلامرضا
%A رحیم نیا , فریبرز
%A خوراکیان, علیرضا
%J مدیریت بحران
%@ 2345-3915
%D 2019

[Download]