مدیریت ورزشی, دوره (10), شماره (4), سال (2018-12) , صفحات (111-120)

عنوان : ( تحلیل رگرسیونی رابطه مؤلفه‌های مدیریت دانش با ابعاد سرمایه اجتماعی در دبیران تربیت‌بدنی خراسان رضوی )

نویسندگان: مهدی طالب پور , محمد رضا اسماعیل زاده قندهاری , محمد کشتی دار , محسن هراتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده هدف پژوهش تحلیل رگرسیونی رابطۀ مؤلفه‌های مدیریت دانش با ابعاد سرمایۀ اجتماعی در دبیران تربیت‌ بدنی خراسان رضوی بود. جامعۀ آماری کلیۀ معلمان تربیت ‌بدنی (2481 نفر) خراسان رضوی بود؛ که با استفاده از جدول مورگان 334 نفر انتخاب شدند. روش تحقیق از نوع توصیفی–تحلیلی بود. ابزار مورداندازه‌گیری پرسشنامۀ مدیریت دانش و پرسشنامۀ سرمایۀ اجتماعی بود. جمع‌آوری اطلاعات به شکل میدانی بود. در بخش آزمون از آزمون‌کولموگوروف-اسمیرنوف و رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم‌افزار Spss نسخۀ 22 استفاده شد. نتایج نشان داد که مؤلفه‌های دانش‌آفرینی، سازماندهی دانش و کاربرد دانش در جامعۀ آماری نامبرده بر سرمایۀ شناختی تأثیر معناداری دارد. مؤلفه‌های جذب دانش، سازماندهی دانش و کاربرد دانش بر سرمایۀ رابطه‌ای تأثیر معناداری دارد. مؤلفه‌های سازماندهی دانش و انتشار دانش بر سرمایۀ ساختاری تأثیر معناداری داردکه مؤلفۀ سازمان‌دهی دانش از بین مؤلفه‌های مدیریت دانش بیشترین نقش را بر ابعاد شناختی، رابطه‌ای و ساختاری سرمایۀ اجتماعی دارد. ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود مدیران آموزش پرورش در پرورش نیروی انسانی به‌عنوان سرمایه‌های اجتماعی مدیریت دانش توجه بیشتری داشته باشند.

کلمات کلیدی

تحلیل رگرسیونی؛ خراسان رضوی؛ دبیران تربیت ‌بدنی؛ سرمایۀ اجتماعی؛ مدیریت دانش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075618,
author = {طالب پور, مهدی and محمد رضا اسماعیل زاده قندهاری and کشتی دار, محمد and محسن هراتی},
title = {تحلیل رگرسیونی رابطه مؤلفه‌های مدیریت دانش با ابعاد سرمایه اجتماعی در دبیران تربیت‌بدنی خراسان رضوی},
journal = {مدیریت ورزشی},
year = {2018},
volume = {10},
number = {4},
month = {December},
issn = {2008-9341},
pages = {111--120},
numpages = {9},
keywords = {تحلیل رگرسیونی؛ خراسان رضوی؛ دبیران تربیت ‌بدنی؛ سرمایۀ اجتماعی؛ مدیریت دانش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل رگرسیونی رابطه مؤلفه‌های مدیریت دانش با ابعاد سرمایه اجتماعی در دبیران تربیت‌بدنی خراسان رضوی
%A طالب پور, مهدی
%A محمد رضا اسماعیل زاده قندهاری
%A کشتی دار, محمد
%A محسن هراتی
%J مدیریت ورزشی
%@ 2008-9341
%D 2018

[Download]