رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی, دوره (7), شماره (24), سال (2019-4) , صفحات (65-80)

عنوان : ( ارائۀ الگوی نقش بازاریابی رابطهمند بر شخصیت برند باشگاههای لیگ برتر فوتبال ایران )مورد مطالعه: باشگاه فرهنگی ورزشی سیاهجامگان مشهد( )

نویسندگان: مهدی طالب پور , محمد کشتی دار , کیانوش شجیع , عمر علیزایی یوسف ابادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این تحقیق طراحی الگوی نقش تاکتیکهای بازاریابی رابطه مند بر شخصیت برند با شگاههای لیگ برتر فوتبال ایران باشگاه سیاهجامگان است. پژوهش حا ضر از نوع تحقیقات تو صیفی- تحلیلی است که به شکل میدانی انجام گرفت. جامعۀ تحقیق، کلیۀ بهمنظور دستیاب ی به اهداف پژوهش از مقیاس تعدیلشد ة .)N= هواداران باشگاه ورز شی سیا هجامگان مشهد د ر سال 1395 بودند ) 295 مؤلفههای بازاریابی رابطهمند احسان ی و ایزدی ) 1391 ( و پرسشنامۀ تعدی لشد ة شخصی ت برند تیمهای ورزش ی تسی اتس و ) 2005 ( استفاد ه ش د. بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها از میانگین، انحراف معیار، معادلات ساختاری، آزمو نهای همبستگ ی پیرسو ن و اسپیرمن ، رگرسیو ن استتتفاده شتتد. یافتهها در این پژوهش حاکی از رابطۀ مستتتقیم، متبت و معنادار میان مؤلفههای بازاریابی Q-Q plot چندگانه و نمودار رابطهمند و شخ صیت برند با شگاه سیا هجامگان م شهد بود. همچنین نظر به ضریب م سیر و آمارة تی مورد قبول، بازاریابی رابط همند بر شخصیت برند با شگاه ورزشی سیاه جامگان اثر متبت و معنادار دارد. به طور کلی طراحی این مدل، بیانگر این است که نیاز به ورود مفهومی جدید به نام شخصیت برند در با شگا ههای لیگ برتر فوتبال ایران نیازی جدی است و لازمۀ رسیدن و بهره گیری از نتایج متبت این ورود در فوتبال ایران، توجه بیشتر به استراتژیهای بازاریابی رابطه مند است.

کلمات کلیدی

, بازاریابی رابطه مند, سیاهجامگان, شخصیت برند, فوتبال, هواداران.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075621,
author = {طالب پور, مهدی and کشتی دار, محمد and شجیع, کیانوش and علیزایی یوسف ابادی, عمر},
title = {ارائۀ الگوی نقش بازاریابی رابطهمند بر شخصیت برند باشگاههای لیگ برتر فوتبال ایران )مورد مطالعه: باشگاه فرهنگی ورزشی سیاهجامگان مشهد(},
journal = {رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی},
year = {2019},
volume = {7},
number = {24},
month = {April},
issn = {2423-3293},
pages = {65--80},
numpages = {15},
keywords = {بازاریابی رابطه مند، سیاهجامگان، شخصیت برند، فوتبال، هواداران.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارائۀ الگوی نقش بازاریابی رابطهمند بر شخصیت برند باشگاههای لیگ برتر فوتبال ایران )مورد مطالعه: باشگاه فرهنگی ورزشی سیاهجامگان مشهد(
%A طالب پور, مهدی
%A کشتی دار, محمد
%A شجیع, کیانوش
%A علیزایی یوسف ابادی, عمر
%J رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی
%@ 2423-3293
%D 2019

[Download]