مطالعات زبان و ترجمه, دوره (50), شماره (4), سال (2018-1) , صفحات (1-24)

عنوان : ( رویکردی نو از طریق ترجمه برای تحلیل تاریخی انتقال گفتمان‌ها و نظریه‌ها )

نویسندگان: مرضیه ملک شاهی , علی خزاعی فرید ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ترجمه نقش بسیار مهمی در تحول تفکر ایرانیان در دوران معاصر داشته است با وجود این، در زبان فارسی پژوهش های تاریخی اندکی درباره چگونگی انتقال تفکرات وگفتمان های غربی و شیوه دریافت آنها صورت گرفته است و در همین پژوهش-های اندک نیز اغلب ذکری از ترجمه و نقش مترجمان و دیگر عاملان ترجمه به میان نیامده است. علاوه بر این پژوهش های صورت گرفته غالبا از پشتوانه نظری محکمی برخوردار نیستند. مقاله حاضر می کوشد بر انتقال گفتمان های معاصر به عنوان حوزه ای مهم در تاریخنگاری ترجمه در ایران تاکید کرده و آن را به عنوان حوزه ای ضرورری برای پژوهش به محققان مطالعات ترجمه پیشنهاد کند. در این راستا از میان متدلوژی های مختلف حوزه تاریخنگاری، \\\"تاریخنگاری دریافت\\\" که یکی از اشکال \\\"نظریه دریافت\\\" می باشد و در حوزه مطالعات تاریخی به کار گرفته شده است، به عنوان یکی از رویکردهای مناسب برای بررسی انتقال گفتمان ها در ایران پیشنهاد می شود.

کلمات کلیدی

تاریخ ترجمه انتقال گفتمان نظریه دریافت تاریخ نگاری دریافت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075633,
author = {ملک شاهی, مرضیه and خزاعی فرید, علی},
title = {رویکردی نو از طریق ترجمه برای تحلیل تاریخی انتقال گفتمان‌ها و نظریه‌ها},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2018},
volume = {50},
number = {4},
month = {January},
issn = {2383-2878},
pages = {1--24},
numpages = {23},
keywords = {تاریخ ترجمه انتقال گفتمان نظریه دریافت تاریخ نگاری دریافت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رویکردی نو از طریق ترجمه برای تحلیل تاریخی انتقال گفتمان‌ها و نظریه‌ها
%A ملک شاهی, مرضیه
%A خزاعی فرید, علی
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ 2383-2878
%D 2018

[Download]