شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2019-08-27

عنوان : ( بررسی تاثیر اسید هیومیک بر غلظت جیوه در زه آب خاک شور )

نویسندگان: علاء الدین الصالح , علیرضا آستارائی , حجت امامی , امیر لکزیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جیوه (Hg) یکی از سمیترین فلزات سنگین میباشد که توسعه سریع صنعتی و استفادههای صنعتی از این فلز سبب تجمع آن در خاک میشود. این تحقیق در مرکز تحقیقات دانشکده کشاورزی، در دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1397انجامشد. آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار به صورت ستون ها پلاستیکی (PVC) با قطر 10سانتی متر و ارتفاع 65سانتی حاوی 6کیلوگرم خاک شور اعمال گردید. جیوه در سه غلظت ( صفر، 75و 150میلی گرم بر لیتر) به صورت کلرید جیوه و اسید هیومیک در دو سطح ( صفر و 0/5میلی گرم بر کیلو گرم خاک) استفاده شد. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد، کاریرد جیوه باعث افزایش غلظت جیوه در زه آب خاک شور بوده و بشترین غلظت 150میلی گرم در لیتر Hgبود ، اما کاربرد اسید هیومیک با جیوه باعث کاهش غلظت جیوه در زه آب نسبت به شاهد بود. از این رو کاربرد اسید هیومیک باعث کاهش غلظت جیوه در آب زیر زمینی خواهد شد

کلمات کلیدی

, عناصر سنگین, سمیت جیوه, ماده آلی, ستونهای PVC
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075643,
author = {الصالح, علاء الدین and آستارائی, علیرضا and امامی, حجت and لکزیان, امیر},
title = {بررسی تاثیر اسید هیومیک بر غلظت جیوه در زه آب خاک شور},
booktitle = {شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2019},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {عناصر سنگین، سمیت جیوه، ماده آلی، ستونهای PVC},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر اسید هیومیک بر غلظت جیوه در زه آب خاک شور
%A الصالح, علاء الدین
%A آستارائی, علیرضا
%A امامی, حجت
%A لکزیان, امیر
%J شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2019

[Download]