جستارهای سیاسی معاصر, دوره (18), شماره (9), سال (2018-12) , صفحات (23-51)

عنوان : ( تاثیر موانع تعرفه های گمرکی و نرخ ارز در تابع تقاضای واردات کشور- مروری انتقادی بر سیاست های تجاری و ارزی کشور در راستای حمایت از تولید ملی )

نویسندگان: علی زاهدطلبان , مهدی خداپرست مشهدی , احمد صباحی , محمدرضا لطفعلی پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تا کنون مطالعات نسبتا محدودی در زمینه بررسی اثر نرخ های تعرفه بر واردات کل کشور انجام شده که نتایج چندان سازگاری با یکدیگر ندارند. در این مقاله با بررسی ویزگی های اصلی سیاست های ارزی و تجاری ایران، اثر واقعی نرخ های تعرفه و ارز در تابع تقاضای واردات را بر متغیرهای توضیحی تولید ناخالص داخلی، قیمت نسبی کالاهای وارداتی، نرخ تعرفه و قیمت ارز با استفاده از تکنیک های اقتصاد سنجی و روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی تخمین زده ایم. نتایج مطابق با تیوری بوده و واردات با تولید ناخالص داخلی رابطه مثبت و با قیمت های نسبی،نرخ ارز و نرخ تعرفه رابطه منفی دارد. ضرایب بلند مدت بدست آمده برای تمامی متغیرها به جز تعرفه معنی دار بوده که حاکی از خنثایی و فقدان اثر بلندمدت تعرفه ها بر تقاضای واردات است. این نتیجه برای ایران که دارای یکی از حمایتی ترین رژیم های تعرفه ای دنیا است تناقض آمیز به نظر می رسد. اما مروری انتقادی بر عملکرد سیاست تجاری ایران و عدم پشتیبانی آن با سیاست های ارزی مناسب نشان می دهد که اثر واقعی نرخ های تعرفه بسیار کمتر از نرخ های اسمی بوده و چنین نتیجه ای را تایید می کند. در خاتمه فهرستی از اصلاحات و توصیه های سیاستی در راستای حمایت واقعی از تولید ملی نیز اراءِه شده است.

کلمات کلیدی

, سیاست تجاری, تابع واردات, موانع تعرفه ای, مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075648,
author = {زاهدطلبان, علی and خداپرست مشهدی, مهدی and صباحی, احمد and لطفعلی پور, محمدرضا},
title = {تاثیر موانع تعرفه های گمرکی و نرخ ارز در تابع تقاضای واردات کشور- مروری انتقادی بر سیاست های تجاری و ارزی کشور در راستای حمایت از تولید ملی},
journal = {جستارهای سیاسی معاصر},
year = {2018},
volume = {18},
number = {9},
month = {December},
issn = {2383-1294},
pages = {23--51},
numpages = {28},
keywords = {سیاست تجاری، تابع واردات، موانع تعرفه ای، مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر موانع تعرفه های گمرکی و نرخ ارز در تابع تقاضای واردات کشور- مروری انتقادی بر سیاست های تجاری و ارزی کشور در راستای حمایت از تولید ملی
%A زاهدطلبان, علی
%A خداپرست مشهدی, مهدی
%A صباحی, احمد
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%J جستارهای سیاسی معاصر
%@ 2383-1294
%D 2018

[Download]