شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2019-08-27

عنوان : ( اثر فرایندهای ژئومورفیک بر چرخه زیستی خاک )

نویسندگان: ندا محسنی رودپشتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرسایش خاک بعنوان یک فرایند ژئومورفیک علاوه بر تلفات خاک، اثرات شدیدی بر روی چرخه زیستی خاک دارد. در این مطالعه با هدف بررسی اثرات فرسایش آبی بر تنوع میکروبی و مشخصه های فیزیکی و شیمیایی خاک، نمونه های خاک از بخش های مختلف یک مخروط افکنه برای اندازه گیری فعالیت های آنزیمی خاک، کربن زیست توده میکروبی، کربن آلی، کربن آلی ناپایدار، توزیع اندازه ذرات خاک و رطوبت خاک برداشت شد. نتایج نشان داده است، میزان کربن آلی و نیتروژن کل در سایت های رسوبی به طور معنی داری کمتر از سایت های فرسایشی بوده است. همچنین بیشترین میزان کربن آلی محلول و کربن زیست توده میکروبی در سایت های رسوبی دیده شده است. در مقایسه با سایت های فرسایشی، فعالیت آنزیم کاتالاز بیشترین مقدار را در نمونه های مربوط به سایت های رسوبی نشان داده است. بر اساس این یافته ها، از مجموعه ویژگی های زیستی خاک، اثرگذاری کیفیت کرین در افزایش ارتجاع پذیری اکوسیستم ها بسیار مهم‌تر از کمیت کرین می باشد.

کلمات کلیدی

, سیلاب, فرسایش آبی, چرخه زیستی, مناطق خشک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075679,
author = {محسنی رودپشتی, ندا},
title = {اثر فرایندهای ژئومورفیک بر چرخه زیستی خاک},
booktitle = {شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2019},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {سیلاب، فرسایش آبی، چرخه زیستی، مناطق خشک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر فرایندهای ژئومورفیک بر چرخه زیستی خاک
%A محسنی رودپشتی, ندا
%J شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2019

[Download]