زبان فارسی و گویش های ایرانی - ادب پژوهی, دوره (3), شماره (2), سال (2019-3) , صفحات (113-126)

عنوان : ( کارکردهای « را» در برخی گویشهای فارسی خراسان )

نویسندگان: شهلا شریفی , نرجس بانو صبوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این جستار برا آن ایم کارکرد نشانه «را» را در برخی گویشهای فارسی خراسان بررسی کنیم.

کلمات کلیدی

, نشانه »را» , گویشهای فارسی خراسان, فارسی نو, رای زائد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075682,
author = {شریفی, شهلا and نرجس بانو صبوری},
title = {کارکردهای « را» در برخی گویشهای فارسی خراسان},
journal = {زبان فارسی و گویش های ایرانی - ادب پژوهی},
year = {2019},
volume = {3},
number = {2},
month = {March},
issn = {2476-6585},
pages = {113--126},
numpages = {13},
keywords = {نشانه »را» ، گویشهای فارسی خراسان، فارسی نو، رای زائد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کارکردهای « را» در برخی گویشهای فارسی خراسان
%A شریفی, شهلا
%A نرجس بانو صبوری
%J زبان فارسی و گویش های ایرانی - ادب پژوهی
%@ 2476-6585
%D 2019

[Download]