پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (12), شماره (2), سال (2020-7) , صفحات (197-209)

عنوان : ( اثر تراکم انرژی و مواد مغذی جیره غذایی بر عملکرد و کیفیت تخم مرغ در دوره پس از تولکبری مرغهای تخمگذار )

نویسندگان: سعید باقری , ابوالقاسم گلیان , حسن نصیری مقدم , حیدر زرقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به‌منظور بررسی اثر تراکم انرژی و مواد مغذی جیره غذایی در دوره پس از تولکبری بر عملکرد و کیفیت تخم‌مرغ، آزمایشی با استفاده از تعداد 320 قطعه مرغ تخمگذار سویه هایلاین W-36 به‌صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 5 تیمار، 8 تکرار و 8 قطعه پرنده در هر تکرار در دوره سنی 103-92 هفتگی انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل جیرههای غذایی با تراکم انرژی و مواد مغذی در سطوح 91، 94، 97، 100 و 103 درصد مقادیر توصیه سویه بودند. در کل دوره آزمایش با افزایش تراکم انرژی و مواد مغذی جیره درصد تخمگذاری و گرم تخم‌مرغ تولیدی به ازای هر قطعه مرغ به طور خطی و معنیدار افزایش و ضریب تبدیل خوراک به طور خطی و معنیدار بهبود یافت. تراکم انرژی و مواد مغذی جیره ها تأثیر معنیداری بر میزان مصرف خوراک، هزینه خوراک به ازای یک کیلوگرم تولید، وزن تخم‌مرغ، وزن نسبی اجزای تخم‌مرغ، واحد هاو، شاخص شکل تخم‌مرغ، وزن ویژه تخم‌مرغ و ضخامت پوسته تخم‌مرغ نداشتند. میزان نیاز به انرژی و مواد مغذی در مرغهای تخم‌گذار در دوره پس از تولکبری ‌به منظور بهینه سازی شاخصهای گرم تخم مرغ تولیدی روزانه و ضریب تبدیل غذایی با استفاده از مدل رگرسیونی خط شکسته خطی به ترتیب 94.96 و 97.02 درصد و با استفاده از مدل رگرسیونی خط شکسته درجه‌دو به ترتیب 95.71 و 95.95 درصد احتیاجات سویه برآورد شد. نتیجه کلی اینکه، در دوره پس از تولکبری، استفاده از جیرههایی با تراکم انرژی و مواد مغذی در سطح 97-95 درصد توصیه سویه هایلاین W-36 دارای مناسب‌ترین عملکرد تولیدی است.

کلمات کلیدی

, تراکم انرژی و مواد مغذی, عملکرد, کیفیت تخم‌مرغ, مرغهای تخمگذار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075702,
author = {باقری, سعید and گلیان, ابوالقاسم and نصیری مقدم, حسن and زرقی, حیدر},
title = {اثر تراکم انرژی و مواد مغذی جیره غذایی بر عملکرد و کیفیت تخم مرغ در دوره پس از تولکبری مرغهای تخمگذار},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2020},
volume = {12},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-3106},
pages = {197--209},
numpages = {12},
keywords = {تراکم انرژی و مواد مغذی، عملکرد، کیفیت تخم‌مرغ، مرغهای تخمگذار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تراکم انرژی و مواد مغذی جیره غذایی بر عملکرد و کیفیت تخم مرغ در دوره پس از تولکبری مرغهای تخمگذار
%A باقری, سعید
%A گلیان, ابوالقاسم
%A نصیری مقدم, حسن
%A زرقی, حیدر
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ 2008-3106
%D 2020

[Download]