علوم پزشکی رازی, دوره (26), شماره (2), سال (2019-5) , صفحات (39-49)

عنوان : ( ارزیابی اثر مکمل یاری کوتاه مدت آب زرشک بر پاسخ ایمنی هومورال دختران فعال متعاقب فعالیت ورزشی وامانده ساز: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو کو )

نویسندگان: بابک هوشمندمقدم , مژگان اسکندری , ناهید بیژه , محسن محمد نیا احمدی , جواد نوروزی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

: زمینه و هدف با توجه به تغییرات فیزیولوژیکی و ایمونولوژیکی بدن انسان به دنبال فعالیت حاد وامانده ساز و شواهد موجود در طب سنتی از آثار زرشک در تقویت سیستم ایمنی، هدف از مطالعه حاضر ارزیابی اثر مکمل یاری کوتاه مدت آب زرشک بر پاسخ ایمونوگلوبین هایA،G ،M و کورتیزول دختران فعال متعاقب فعالیت ورزشی وامانده ساز بود. روش کار در این مطالعه کار آزمایی بالینی،۲۰ دختر جوان فعال سالم (سن ۲۸/۱±۹۲/۲۳ سال؛ وزن ۷۱/۵±۶۹/۵۵ کیلوگرم) به طور تصادفی در دو گروه تجربی (مصرف ۲۵۰ میلی لیتر آب زرشک و فعالیت درمانده ساز) و کنترل (مصرف ۲۵۰ میلی لیتر دارونما و فعالیت درمانده ساز) قرار گرفتند. هر دو گروه پس از مکمل یاری دو هفته ای، فعالیت ورزشی منتخب تا حد واماندگی را بر روی نوارگردان اجرا کردند. در این پژوهش ارزش غذایی آب زرشک استخراج و تغذیه آزمودنی ها مورد تحلیل قرار گرفت. نمونه های خونی جهت سنجش متغیرهای ایمنی هومورال در شرایط مشابه در سه مرحله پیش آزمون، پس از دو هفته مکمل یاری و پس از آزمون وامانده ساز، اندازه گیری و با استفاده از آزمون های تی مستقل، آنالیز واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح ۰۵/۰p≤ تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها نتایج نشان داد که در گروه مصرف کننده آب زرشک مقادیر ایمونوگلوبین های A (۰۲۶/۰=p)، G (۰۱۳/۰=p) وM (۰۱۷/۰=p) پس از فعالیت حاد وامانده ساز به طور معناداری نسبت به گروه کنترل، بیشتر بود؛ درحالی که در گروه تجربی مقادیر کورتیزول (۰۱۸/۰=p) به طور معناداری کمتر از گروه کنترل بود. نتیجه گیری به نظر می رسد، مصرف دو هفته آب زرشک با افزایش کارایی سیستم ایمنی بدن باعث کاهش آثار سرکوبگر فعالیت حاد وامانده ساز بر سیستم ایمنی دختران فعال می شود

کلمات کلیدی

, کلیدواژگان: زرشک , فعالیت وامانده ساز , ایمونوگلوبین , کورتیزول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075704,
author = {هوشمندمقدم, بابک and مژگان اسکندری and بیژه, ناهید and محسن محمد نیا احمدی and جواد نوروزی},
title = {ارزیابی اثر مکمل یاری کوتاه مدت آب زرشک بر پاسخ ایمنی هومورال دختران فعال متعاقب فعالیت ورزشی وامانده ساز: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو کو},
journal = {علوم پزشکی رازی},
year = {2019},
volume = {26},
number = {2},
month = {May},
issn = {2228-7043},
pages = {39--49},
numpages = {10},
keywords = {کلیدواژگان: زرشک ، فعالیت وامانده ساز ، ایمونوگلوبین ، کورتیزول},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اثر مکمل یاری کوتاه مدت آب زرشک بر پاسخ ایمنی هومورال دختران فعال متعاقب فعالیت ورزشی وامانده ساز: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو کو
%A هوشمندمقدم, بابک
%A مژگان اسکندری
%A بیژه, ناهید
%A محسن محمد نیا احمدی
%A جواد نوروزی
%J علوم پزشکی رازی
%@ 2228-7043
%D 2019

[Download]