فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی, دوره (12), شماره (1), سال (2019-9) , صفحات (115-127)

عنوان : ( تاثیر هشت هفته تزریق IGF-۱ و تمرین مقاومتی بر بیان ژن هایCOX-۲ و p۵۳ کولورکتال موش های صحرایی ویستار نر )

نویسندگان: بابی سان عسکری , ناهید بیژه , امیر رشیدلمیر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر هشت هفته تزریق موش های صحرایی نر بود. روش شناسی در مجموع ۲۸ سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی به چهار گروه شامل: تزریق سالین (کنترل)، تمرین مقاومتی+ تزریق سالین (تمرین)، تمرین مقاومتی+تزریق IGF-۱ (ترکیبی)، تزریق IGF-۱ (تزریق) تقسیم شدند. پروتکل تمرین مقاومتی (سه روز در هفته، ۵ تکرار در سه دوره) شامل هشت هفته بالا رفتن از نرده با حمل باری که به دم بسته می شد. IGF-۱ و سالین (۱/۵ میکروگرم در هر کیلوگرم در روز) قبل و پس از جلسات ورزشی تزریق می شد. سه روز پس از آخرین جلسه فعالیت ورزشی، بافت های کولورکتال جمع آوری شد و سطوح بیان ژن ها با استفاده از روش PCR ریل تایم اندازه گیری شد. نتایج در گروه های تمرین، تزریق و ترکیبی، بیان ژن p۵۳ در بافت کلورکتال نسبت به گروه کنترل کاهش یافته بود (۰/۰۵> p). کاهش معناداری در سطوح بیان ژن Cox-۲ در گروه تمرین نسبت به گروه کنترل مشاهده شد (۰/۰۰۲= p). سطوح Cox-۲ بطور معناداری در گروه تزریق از گروه کنترل بالاتر بود (۰/۰۰۲= p). در گروه ترکیبی، سطوح Cox-۲ بطور معناداری بالاتر از گروه تمرین بود (۰/۰۱۸= p). نتیجه گیری در مجموع، این مطالعه نشان داد که تزریق IGF-۱ سطوح p۵۳ را کاهش و سطوح Cox-۲ را در کولورکتال موش ها افزایش می دهد. با این وجود، تمرین مقاومتی بیان p۵۳ و Cox-۲ را کاهش می دهد و موجب تعدیل کاهش p۵۳ و افزایش Cox-۲ ناشی از تزریق IGF-۱ می شود.

کلمات کلیدی

, کلیدواژگان: تمرین ورزشی , سرطان کولورکتال , فاکتور رشد شبه انسولین-۱ , آپوپتوزیس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075705,
author = {عسکری, بابی سان and بیژه, ناهید and رشیدلمیر, امیر},
title = {تاثیر هشت هفته تزریق IGF-۱ و تمرین مقاومتی بر بیان ژن هایCOX-۲ و p۵۳ کولورکتال موش های صحرایی ویستار نر},
journal = {فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی},
year = {2019},
volume = {12},
number = {1},
month = {September},
issn = {2676-3710},
pages = {115--127},
numpages = {12},
keywords = {کلیدواژگان: تمرین ورزشی ، سرطان کولورکتال ، فاکتور رشد شبه انسولین-۱ ، آپوپتوزیس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر هشت هفته تزریق IGF-۱ و تمرین مقاومتی بر بیان ژن هایCOX-۲ و p۵۳ کولورکتال موش های صحرایی ویستار نر
%A عسکری, بابی سان
%A بیژه, ناهید
%A رشیدلمیر, امیر
%J فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی
%@ 2676-3710
%D 2019

[Download]