علم و مهندسی سرامیک, دوره (8), شماره (1), سال (2019-6) , صفحات (13-25)

عنوان : ( بررسی تاثیر اصلاح سطحی بر خواص زیستی دی فازیک کلسیم فسفات )

نویسندگان: فرزاد کرمانی , عباس یوسفی , سعید کارگذار , زهرا طیرانی نجاران , سحر ملازاده بیدختی , محمدهادی مؤید ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از روش گرانول سازی می‌توان به عنوان یک روش ساده و ارزان برای سنتز نانو ذرات استفاده نمود. در مطالعه‌ی پیش‌رو از روش گرانول سازی در مخلوط آب، روغن و پلیمر قطبی (پی وی ای) برای سنتز ذرات دو فازی کلسیم‌فسفات ( هیدروکسی‌آپاتیت/ تری‌کلسیم فسفات) استفاده گردید. ذرات به دست‌آمده از این روش برای بررسی های زیستی تحت اصلاح سطحی با تترا اتیل اورتو سیلیکات (تئوس) قرار گرفت.نتایج تست سمیت نشان داد ذرات سنتز شده در محیط آب و روغن و همچنین اصلاح سطح شده با تئوس سمیتی برای سلول ایجاد نمی‌کند. نتایج تست آلیزارین رد نشان داد که اصلاح سطحی با تئوس باعث افزایش رسوب کلسیم و فسفر به اندازه‌ی ۲۵ درصد شده است. نتایج مدل‌سازی نرم‌افزاری نشانگر موفقیت روش گرانول‌سازی در سنتز پودرها است. مطابق نتایج روش گرانول سازی به همراه اصلاح سطح روشی مناسب و ساده برای سنتز نانو ذرات کلسیم‌فسفات همراه بهبود خواص زیستی می‌باشد.

کلمات کلیدی

گرانول سازی اصلاح سطحی دیفازیک کلسیم فسفات مدل سازی متخلخل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075732,
author = {کرمانی, فرزاد and عباس یوسفی and سعید کارگذار and زهرا طیرانی نجاران and ملازاده بیدختی, سحر and مؤید, محمدهادی},
title = {بررسی تاثیر اصلاح سطحی بر خواص زیستی دی فازیک کلسیم فسفات},
journal = {علم و مهندسی سرامیک},
year = {2019},
volume = {8},
number = {1},
month = {June},
issn = {2322-2352},
pages = {13--25},
numpages = {12},
keywords = {گرانول سازی اصلاح سطحی دیفازیک کلسیم فسفات مدل سازی متخلخل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر اصلاح سطحی بر خواص زیستی دی فازیک کلسیم فسفات
%A کرمانی, فرزاد
%A عباس یوسفی
%A سعید کارگذار
%A زهرا طیرانی نجاران
%A ملازاده بیدختی, سحر
%A مؤید, محمدهادی
%J علم و مهندسی سرامیک
%@ 2322-2352
%D 2019

[Download]