سومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران , 2017-05-10

عنوان : ( بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی(مطالعه موردی: معلمان تربیت بدنی مشهد) )

نویسندگان: محسن رضائی , محمد کشتی دار , رضا سهیلی , محمد علی صاحبکاران , مهدی سلیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده مقاله: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی مطالعه موردی: معلمان تربیت بدنی مشهد میباشد. تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی میباشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه معلمان تربیت بدنی مشهد در سال 1394 میباشد. برای تعیین حجم نمونه با توجه به این که تعداد جامعه آماری برابر با حجم نمونه میباشد از روش سرشماری استفاده گردیده است. ابزار مورد استفاده در این تحقیق الف-پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی 1996 ، پرسشنامه هوش هیجانی شات 1998 میباشد. برای سنجش روابط علی بین متغیرها آزمون کلموگروف اسمیرنوف، از روش مدلیابی معادلات ساختاری بوسیله نرم افزار AMOS استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان میدهد که بین مولفه تنظیم هیجان و رفتار شهروندی سازمانی معلمان رابطه وجود دارد. همچنین بین مولفه ارزیابی از هیجان و رفتار شهروندی سازمانی معلمان رابطه وجود دارد. علاوه بر این بین مولفه بهره برداری از هیجان و رفتار شهروندی سازمانی معلمان رابطه وجود دارد. میتوان نتیجه گرفت امروزه اهمیت نقش هیجانها در زندگی فردی و اجتماعی و عدم امکان تفکیک منطق و احساس سبب شده است که تسلط داشتن بر مهارت های عاطفی هوش هیجانی در سر لوحه مهارت های لازم انسانی قرار گیرد. همچنین که رفتار شهروندی یک نوع رفتار ارزشمند و مفید است که افراد آن را به صورت دلخواه و داوطلبانه از خود بروز میدهند.

کلمات کلیدی

, هوش هیجانی, رفتار شهروندی سازمانی , معلمان تربیت بدنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075737,
author = {محسن رضائی and کشتی دار, محمد and رضا سهیلی and محمد علی صاحبکاران and مهدی سلیمی},
title = {بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی(مطالعه موردی: معلمان تربیت بدنی مشهد)},
booktitle = {سومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {هوش هیجانی- رفتار شهروندی سازمانی - معلمان تربیت بدنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی(مطالعه موردی: معلمان تربیت بدنی مشهد)
%A محسن رضائی
%A کشتی دار, محمد
%A رضا سهیلی
%A محمد علی صاحبکاران
%A مهدی سلیمی
%J سومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
%D 2017

[Download]