سومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران , 2017-05-10

عنوان : ( مقایسه وضعیت تاب آوری سبک های مقابله با تنیدگی در دانشجویان ورزشکار و دانشجویان غیر ورزشکار )

نویسندگان: محسن رضائی , محمد کشتی دار , رضا سهیلی , محمد علی صاحبکاران , مهدی سلیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده مقاله: پژوهش حاضر با هدف مقایسه تاب آوری و سبک های مقابله با تنیدگی در دانشجویان ورزشکار و دانشجویان غیر ورزشکار دانشگاه تهران انجام شد. به منظور دستیابی به هدف پژوهش تعداد 144 نفر (72 ورزشکار و 72 غیر ورزشکار در دو گروه به صورت همتا سازی شده با روش نمونه گیری در دسترس از دانشجویان دانشگاه تهران در سال تحصیلی 95-1394 انتخاب شدند و پس از ارایه پرسشنامه های استاندارد تاب آوری کانر و دیویدسون، 2003 و سبک های مقابله با تنیدگی اندلر و پارکر، 1990 به ترتیب با نمره های آلفای کرونباخ 89/0 و 79/0 ، داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان دادند که بین نمرات تاب- آوری در دانشجویان ورزشکار و دانشجویان غیر ورزشکار تفاوت معناداری وجود دارد و همچنین، بین سبک های مقابل های مساله مدار و هیجان مدار در دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنادار وجود دارد. لذا ورزش می تواند بر سبک رفتار و در نهایت سبک زندگی اثرات مطلوب بگذارد

کلمات کلیدی

, تاب آوری , سبک های مقابله , تنیدگی , دانشجویان ورزشکار , دانشجویان غیر ورزشکار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075738,
author = {محسن رضائی and کشتی دار, محمد and رضا سهیلی and محمد علی صاحبکاران and مهدی سلیمی},
title = {مقایسه وضعیت تاب آوری سبک های مقابله با تنیدگی در دانشجویان ورزشکار و دانشجویان غیر ورزشکار},
booktitle = {سومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تاب آوری - سبک های مقابله - تنیدگی - دانشجویان ورزشکار - دانشجویان غیر ورزشکار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه وضعیت تاب آوری سبک های مقابله با تنیدگی در دانشجویان ورزشکار و دانشجویان غیر ورزشکار
%A محسن رضائی
%A کشتی دار, محمد
%A رضا سهیلی
%A محمد علی صاحبکاران
%A مهدی سلیمی
%J سومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
%D 2017

[Download]