مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی, دوره (7), شماره (25), سال (2019-10) , صفحات (51-64)

عنوان : ( بررسی رابطه بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی با تبلغات شفاهی الکترونیک به واسطه تصویر و آگاهی از برند )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , قاسم اسلامی , فرشاد قادری خشندرق ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دنیای امروز ما چندین میلیون نفر درآن‌واحد متصل به رسانه های ارتباطی اجتماعی هستند. اخیراً یکی از بهترین روش‌هایی که از آن طریق شرکت تجاری هزینه‌هایش را کاهش می‌دهد، گرایش به‌سوی بازاریابی از طریق رسانه‌های اجتماعی است. علیرغم این‌که این حوزه در مقایسه با بازاریابی تجاری بسیار نوپا است، امـا نقش و اهمیت آن در توسعه اجتماعی موجب شده است تا شـدیداً موردتوجه و اقبال عمومی قـرار گیـرد. هدف از این تحقیق بررسی نقش واسط تصویر برند و آگاهی از برند در رابطه بین بازاریابی از طریق رسانه‌های اجتماعی و تبلیفات شفاهی الکترونیکی در مشتریان برند ورزشی مجید می‌باشد. گردآوری داده‌ها از طریق 455 پرسشنامه انجام شد. بررسی روابط میان متغیرها از طریق مدل‌سازی معادلات ساختاری و با کمک نرم‌افزار AMOS صورت گرفت. نتایج حاکی از آن بود که بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی رابطه مثبت با آگاهی و تصویر برند دارد، رابطه مثبت بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی نیز با بازاریابی شفاهی الکترونیک تایید شد. تصویر و آگاهی از برند نیز در رابطه بین بازاریابی اجتماعی و بازاریابی شفاهی نقش میانجی‌گری مثبت دارد.

کلمات کلیدی

بازاریابی از طریق رسانه‌های اجتماعی؛ آگاهی از برند؛ تصویر برند؛ بازاریابی شفاهی الکترونیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075742,
author = {رحیم نیا , فریبرز and اسلامی, قاسم and قادری خشندرق, فرشاد},
title = {بررسی رابطه بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی با تبلغات شفاهی الکترونیک به واسطه تصویر و آگاهی از برند},
journal = {مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی},
year = {2019},
volume = {7},
number = {25},
month = {October},
issn = {2345-5578},
pages = {51--64},
numpages = {13},
keywords = {بازاریابی از طریق رسانه‌های اجتماعی؛ آگاهی از برند؛ تصویر برند؛ بازاریابی شفاهی الکترونیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی با تبلغات شفاهی الکترونیک به واسطه تصویر و آگاهی از برند
%A رحیم نیا , فریبرز
%A اسلامی, قاسم
%A قادری خشندرق, فرشاد
%J مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
%@ 2345-5578
%D 2019

[Download]