اعتیاد پژوهی, دوره (13), شماره (51), سال (2019-6) , صفحات (275-294)

عنوان : ( نقش ابعاد شخصیت مایرز- بریگز در پیشبینی میزان تمایل به مصرف مواد با میانجیگری سرمایه روانشناختی و خودکنترلی در معتادان )

نویسندگان: علی احمدی شورک توکانلو , مریم دوشنگی سالانقوچ , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: دد، پژودش حاضر تعیین نقش ابعاد شخصیت مایرز-بریگز در پیشبینی تمایل به مصر، مواد با میانجیگری سرمایه روانشناختی و خودکنترلی در معتادان بود. روش: پژودش حاضر توویفی از نوع دمبستگی بود. جامعه آماری شامل تما افراد درایر به اعتیاد تحویل داد شد به کمپ ترک اعتیاد ماد 06 0388 که تعداد آندا 241 نفر بود. با استفاد از روش نمونه- - رادیان بسوی سلامتی در دور او سا 88 ایری تصادفی ساد و در نیر ارفتن جدو موراان تعداد 411 معتاد با برخورداری از معیاردای ورود به عنوان ارو نمونه انتخا شدند. از پرسشنامهدای تیپدای شخصیت مایرز-بریگز تمایل به مصر، مواد مخدر سرمایه روانشناختی لوتانز و خودکنترلی تانجی استفاد شد. یافتهها: نتایج پژودش نشان داد که ابعاد شخصیت مایرز- بریگز با میانجیگری خودکنترلی و سرمایه روانشناختی نقش پیشبین در میزان تمایل به مصر، مواد در معتادان دارد. نتیجهگیری: براساس یافتهدای این پژودش بین تما ابعاد شخصیت با میزان تمایل به مصر، مواد با میانجیگری خودکنترلی و سرمایه روانشناختی در معتادان رابطه وجود دارد. میتوان با اجرای آزمون ابعاد شخصیت مایرز-بریگز و شناخت ابعاد شخصیتی معتادان برنامهدای آموزشی جهت ارتقاء خودکنترلی و سرمایهدای روانشناختی معتادان تدوین شود

کلمات کلیدی

, ابعاد شخصیت تمایل به مصر, مواد سرمایه روانشناختی خودکنترلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075744,
author = {احمدی شورک توکانلو, علی and مریم دوشنگی سالانقوچ and اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد},
title = {نقش ابعاد شخصیت مایرز- بریگز در پیشبینی میزان تمایل به مصرف مواد با میانجیگری سرمایه روانشناختی و خودکنترلی در معتادان},
journal = {اعتیاد پژوهی},
year = {2019},
volume = {13},
number = {51},
month = {June},
issn = {۲۰۰۸-۴۳۰۷},
pages = {275--294},
numpages = {19},
keywords = {ابعاد شخصیت تمایل به مصر، مواد سرمایه روانشناختی خودکنترلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش ابعاد شخصیت مایرز- بریگز در پیشبینی میزان تمایل به مصرف مواد با میانجیگری سرمایه روانشناختی و خودکنترلی در معتادان
%A احمدی شورک توکانلو, علی
%A مریم دوشنگی سالانقوچ
%A اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد
%J اعتیاد پژوهی
%@ ۲۰۰۸-۴۳۰۷
%D 2019

[Download]