ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روان شناسی , 2019-03-16

عنوان : ( بررسی کارکردهای شناختی کارکنان برج مراقبت فرودگاههای کشور )

نویسندگان: محبوبه معینی صالح , جواد صالحی فدردی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , سعید رضا کریمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی کارکردهای شناختی گریدهای مختلف کارکنان برج مراقبت پرواز و مقایسه توانایی شناختی واحد برج و واحد کنترل تقرب و کارکنان اداری با یکدیگر میباشد؛ که به روش پژوهش علّی- مقایسهای انجام گرفت. تعداد نمونه 51 نفری از جامعه آماری به روش نمونهگیری در دسترس مورد بررسی قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل فرضیههای پژوهش از روشهای آماری تحلیل کوواریانس تکمتغیری، چندمتغیری و همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج حاصل از اجرای تحلیل کوواریانس نشان داد که بین آزمودنیهای سه گروه واحد کنترل تقرب، واحد برج و کارکنان اداری در میانگین نمرات تداخل آزمون استروپ، آزمون عملکرد پیوسته و آزمون حافظه کاری دیداری تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین بین آزمودنیهای گروه واحد کنترل تقرب، واحد برج و کارکنان اداری در آزمون فلیکر تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از همبستگی پیرسون نشان میدهد که بین خلق منفی و زمان واکنش در آزمون فلیکر رابطه منفی معناداری وجود دارد. علاوه بر این بین خلق مثبت و خلق منفی با سایر مؤلفههای کنشهای اجرایی )بازداری شناختی، توجه پایدار، توجه متمرکز و حافظه کاری دیداری( رابطه معناداری وجود ندارد

کلمات کلیدی

, کنشهای اجرایی, توانایی شناختی, واحد برج و واحد کنترل تقرب.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075745,
author = {معینی صالح, محبوبه and صالحی فدردی, جواد and اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد and سعید رضا کریمی},
title = {بررسی کارکردهای شناختی کارکنان برج مراقبت فرودگاههای کشور},
booktitle = {ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روان شناسی},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کنشهای اجرایی، توانایی شناختی، واحد برج و واحد کنترل تقرب.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی کارکردهای شناختی کارکنان برج مراقبت فرودگاههای کشور
%A معینی صالح, محبوبه
%A صالحی فدردی, جواد
%A اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد
%A سعید رضا کریمی
%J ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روان شناسی
%D 2019

[Download]