دوازدهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی , 2019-08-31

Title : ( مقدمه ای بر ارزش یابی پرسش های آمارگیری )

Authors: mahya ghasemi , Mehdi Jabbari Nooghabi ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

امروزه با گسترش تحقیقات در علوم مختلف، بسیاری از پدیده ها از طریق ابزارهایی مانند پرسش نامه ها مورد مطالعه قرار می گیرند. به منظور استفاده ی کارآمد از داده های آمارگیری، درمطالعه ی حاضر به بررسی روش های ارزیابی پرسشنامه های آمارگیری پرداخته شده است. بدین منظور، ارزش یابی سوال را مؤلفه بندی کرده و انواع مختلف روش ها برای این مولفه ها ارائه داده و مورد بررسی قرار می گیرد.

Keywords

, ارزش یابی, اعتبار, پایایی, طرح های آمارگیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075746,
author = {Ghasemi, Mahya and Jabbari Nooghabi, Mehdi},
title = {مقدمه ای بر ارزش یابی پرسش های آمارگیری},
booktitle = {دوازدهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی},
year = {2019},
location = {سمنان, IRAN},
keywords = {ارزش یابی، اعتبار، پایایی، طرح های آمارگیر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقدمه ای بر ارزش یابی پرسش های آمارگیری
%A Ghasemi, Mahya
%A Jabbari Nooghabi, Mehdi
%J دوازدهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی
%D 2019

[Download]