مطالعات شهری و پژوهشهای شهری, دوره (2), شماره (2), سال (2019-7) , صفحات (67-76)

عنوان : ( طراحی پارک در مقیاس کودکان در راستای استفادهی همسان کودکان معلول در کنار سایر کودکان و تقویت خلاقیت آنان )

نویسندگان: مهربانو خوش نیت , فاطمه کاظمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کودک در دنیای امروز جایگاه بسیار ویژهای دارد. در کشورهای پیشرفته روشهای آموزشی را در جهت شکوفایی استعدادهای بالفطره کودکان تعیین مینمایند. کودکان جهت رشد نیاز به شناخت تواناییها و نیازهای روحی و جسمی و پتانسیلهای درونیشان دارند. بدین منظور به فضایی نیاز دارند که بتوانند آزادانه در آن بازی کنند و خود با توجه به فطرت خویش به جستجو و تجربه بپردازند؛ اما در شهرهای کنونی با افزایش جمعیت و نیاز به اماکن مسکونی و تخریب خانه‎های ویلایی و تبدیل آنها به آپارتمانها سبب شده که فضای باز و امن و مناسب کمتری برای فعالیتهای کودکان یافت شود. کودک امروز به دلیل عدم ایمنی و امنیت محیط شهری در اتاق کوچکی در آپارتمان محبوس شده است. درحالیکه او فضایی میخواهد تا خلأ حضور طبیعت را در زندگیاش پر کند و مکانی که بتواند زمینه مناسب برای پرورش و رشد 82 سال( که با تلفیق معماری و - استعدادهایش را فراهم کند. ”پارک کودک” پارکی است، در مقیاس کودکان)رده سنی 0 طبیعت، سبب ایجاد فضاهای انعطافپذیر و متنوع میشود و این امکان را برای کودکان به همراه والدین ایجاد میکند. در این مقاله تلاش شده است تا فضاهایی صرفاً در مقیاس کودکان، با تأکید بر بهرهگیری از قابلیتهای محیطی و آموزشی به منظور پی بردن به استعدادها و علایق آنها و رویکردی جهت ارتقاء خلاقیت و حس بازیانگیزی در آنان با تدابیر استفادهی همسان کودکان معلول در کنار سایر کودکان همچنین ایجاد محیط تفریحی چندمنظوره همگام با فعالیتهای آموزشی برای رشد خلاقیت به همراه استفاده از پوشش گیاهی مناسب و بالا بردن انتخاب و تصمیمگیری کودکان مهیا شود.

کلمات کلیدی

, خلاقیت, پارک, مقیاس کودک, کودک معلول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075762,
author = {خوش نیت, مهربانو and کاظمی, فاطمه},
title = {طراحی پارک در مقیاس کودکان در راستای استفادهی همسان کودکان معلول در کنار سایر کودکان و تقویت خلاقیت آنان},
journal = {مطالعات شهری و پژوهشهای شهری},
year = {2019},
volume = {2},
number = {2},
month = {July},
issn = {2645-4424},
pages = {67--76},
numpages = {9},
keywords = {خلاقیت، پارک، مقیاس کودک، کودک معلول},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی پارک در مقیاس کودکان در راستای استفادهی همسان کودکان معلول در کنار سایر کودکان و تقویت خلاقیت آنان
%A خوش نیت, مهربانو
%A کاظمی, فاطمه
%J مطالعات شهری و پژوهشهای شهری
%@ 2645-4424
%D 2019

[Download]