پژوهش علف های هرز, دوره (10), شماره (1), سال (2018-6) , صفحات (61-74)

عنوان : ( تأثیر روش‌های مختلف محاسبه سرعت جوانه‌زنی در ارزیابی قابلیت جوانه‌زنی غده اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L) و برآورد آستانه‌های دمایی )

نویسندگان: سجاد میجانی , مهدی راستگو , علی قنبری , مهدی نصیری محلاتی , خوزه لوییس گونزالز اندوخار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ویارسلام ارغوانی، به‌واسطه رشد و تکثیر سریع از غده­های زیر­زمینی یکی از سمج­ترین علف‌های هرز در محیط­های زراعی می­باشد. کسب اطلاعات در مورد شرایط محیطی که رویش اندام­های رویشی را تنظیم می­کنند، در پیش­بینی زمان ظهور علف‌های هرز چندساله مؤثر می­باشند. به­منظور مقایسه قابلیت جوانه­زنی و تعیین آستانه­های دمایی (یا دماهای اصلی) جوانه­زنی غده­ها، چندین روش سرعت جوانه­زنی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که روش­های عکس متوسط زمان جوانه­زنی وعکس زمان رسیدن به 50 درصد جوانه­زنی، روش مناسبی برای برآورد دماهای اصلی جوانه­زنی و همچنین ارزیابی قابلیت جوانه­زنی غده­ها تحت تأثیر دماهای مختلف نمی­باشند. بر اساس دو شاخص سرعت جوانه­زنی (غده در روز-1) و سرعت جوانه­زنی موزون شده (غده در روز-1)، به ترتیب دو دمای 25 و 30 درجه سانتی­گراد بهترین دماها بودند. از طرف دیگر، بر اساس روند شاخص گرمایی سرعت جوانه­زنی (غده در درجه سانتی­گراد-1 در روز-1) بهترین دما، دمای 25 درجه سانتی­گراد می­باشد. در میان معیارهای مختلف جوانه­زنی، شاخص گرمایی سرعت جوانه­زنی، به خاطر لحاظ کردن مقدار گرمای مورد استفاده، ارزیابی دقیق­تری برای بررسی پتانسیل جوانه­زنی در میان دماهای مختلف می­باشد. برای بررسی روند درصد جوانه­زنی، سرعت جوانه­زنی (غده در روز-1)، شاخص سرعت جوانه­زنی (غده در روز-1) مدل دندانه­ای برازش بهتری نشان داد (83/0 تا 99/0)، ولی برای بررسی روند شاخص گرمایی سرعت جوانه­زنی (غده در درجه سانتی­گراد-1 در روز-1)، مدل خطوط متقاطع، مدل برتر (76/0) بود. به‌طورکلی، دامنه دمایی کمینه، بهینه و بیشینه جوانه­زنی غده اویارسلام ارغوانی به ترتیب بین 15/7 تا 20/9، 05/28 تا 62/32 و 43/0 4 تا 90/42 درجه سانتی­گراد تعیین شد.

کلمات کلیدی

دمای بهینه؛ دمای کمینه؛ شاخص سرعت جوانه‌زنی موزون شده؛ شاخص گرمایی سرعت جوانه‌زنی؛ زمان حرارتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075770,
author = {میجانی, سجاد and راستگو, مهدی and قنبری, علی and نصیری محلاتی, مهدی and خوزه لوییس گونزالز اندوخار},
title = {تأثیر روش‌های مختلف محاسبه سرعت جوانه‌زنی در ارزیابی قابلیت جوانه‌زنی غده اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L) و برآورد آستانه‌های دمایی},
journal = {پژوهش علف های هرز},
year = {2018},
volume = {10},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-6563},
pages = {61--74},
numpages = {13},
keywords = {دمای بهینه؛ دمای کمینه؛ شاخص سرعت جوانه‌زنی موزون شده؛ شاخص گرمایی سرعت جوانه‌زنی؛ زمان حرارتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر روش‌های مختلف محاسبه سرعت جوانه‌زنی در ارزیابی قابلیت جوانه‌زنی غده اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L) و برآورد آستانه‌های دمایی
%A میجانی, سجاد
%A راستگو, مهدی
%A قنبری, علی
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A خوزه لوییس گونزالز اندوخار
%J پژوهش علف های هرز
%@ 2008-6563
%D 2018

[Download]