مطالعات سیاسی جهان اسلام, دوره (8), شماره (1), سال (2019-6) , صفحات (125-151)

عنوان : ( تحلیل بحران‌های ژئوپلیتیکی جهان اسلام در دهه گذشته (مطالعه موردی جنوب غرب آسیا و شمال آفریقا) )

نویسندگان: سیدهادی زرقانی , اسماعیل علمدار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جهان اسلام در شرایط کنونی از بحران‌های مختلفی رنج می‌برد و اگر فضای غالب استراتژیک مسلط بر جهان اسلام را فضایی بی‌ثبات و نامناسب از نظر شاخص‌های توسعه پایدار بدانیم سخنی به‌گزاف نگفته‌ایم. هدف این پژوهش ارائه یک مدل بحران‌های ژئوپلیتیکی جهان اسلام را در قالب بحران‌های درون‌کشوری و بین‌کشوری در دو سطح بین کشورهای جهان اسلام و سایر کشورها است.روش تحقیق این مقاله توصیفی- تحلیلی است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش کتابخانه‌ای و با مراجعه به منابع معتبر، کتب و مقالات گردآوردی شده است. پرسش اصلی پژوهش این است که کدام بازیگران و در چه سطحی درگیر در بحران‌های جهان اسلام هستند؟. یافته‌های پژوهش نشان می دهد ایجاد بحران در سطوح مختلف در سطح جهان اسلام به‌ویژه در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا مانع از قدرتمند شدن کشورهای اسلامی شده است. بیشترین بحران‌های ژئوپلیتیکی، در سطح بین کشورهای جهان اسلامی با یکدیگر و در رتبه دوم بین جبهه غرب با جهان اسلام وجود دارد. این مسئله حاکی از علایق ژئوپلیتیکی متعدد کشورهای غربی در سرزمین جهان اسلام است، که به‌راحتی از این بخش از منافع ملی خود چشم‌پوشی نمی‌کنند.همچنین نتایج تحقیق حاکی از آن است که به دلیل آنکه بحران‌های جهان اسلام دارای دو منشأ و زمینه داخلی و خارجی است و در سطوح مختلف و ابعاد گسترده در این منطقه گسترش پیدا کرده است؛ متأسفانه در وضعیت فعلی چشم‌انداز روشنی برای کاهش و حل منازعات و رفتن به سمت وحدت و انسجام اسلامی وجود ندارد. کلیدواژه‌ها

کلمات کلیدی

منازعه؛ بحران ژئوپلیتیکی؛ جهان اسلام؛ آسیا و افریقا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075773,
author = {زرقانی, سیدهادی and اسماعیل علمدار},
title = {تحلیل بحران‌های ژئوپلیتیکی جهان اسلام در دهه گذشته (مطالعه موردی جنوب غرب آسیا و شمال آفریقا)},
journal = {مطالعات سیاسی جهان اسلام},
year = {2019},
volume = {8},
number = {1},
month = {June},
issn = {2252-0929},
pages = {125--151},
numpages = {26},
keywords = {منازعه؛ بحران ژئوپلیتیکی؛ جهان اسلام؛ آسیا و افریقا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل بحران‌های ژئوپلیتیکی جهان اسلام در دهه گذشته (مطالعه موردی جنوب غرب آسیا و شمال آفریقا)
%A زرقانی, سیدهادی
%A اسماعیل علمدار
%J مطالعات سیاسی جهان اسلام
%@ 2252-0929
%D 2019

[Download]