جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (8), شماره (29), سال (2019-9) , صفحات (133-151)

عنوان : ( چشم انداز تغییرات بارش در شمال غرب ایران با استفاده از مدل ثثهای گردش کلی جو تحت سناریوهای اقلیمی )

نویسندگان: شادیه حیدری تاشه کبود , عباس مفیدی , اکبر حیدری تاشه کبود ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از چالش های اساسی مدیریت و برنامه ریزی منابع آب کشور، نبود اطلاعات کافی از وضعیت وقوع منطقه ای بارش ها در آینده، به ویژه در پایان قرن بیست و یکم می باشد. لذا در این پژوهش به بررسی چشم‌انداز تغییرات بلندمدت بارش در شمال غرب کشور پرداخته شد. بدین منظور از داده­های 5 مدل گردش کلی جو تحت دو سناریوی خوشبینانه و بدبینانه (RCP4.5 و RCP8.5) با کاربست مدل ریزگردانی LARS-WG6 بهره گرفته شد و تغییرات بارش در طول سه دوره زمانی مختلف (2040-2021، 2070-2051 و 2100-2081) نسبت به دوره پایه (2010-1980) مورد بررسی قرار گرفت. جهت واسنجی و صحت­سنجی مدل LARS-WG، داده­های مشاهداتی و داده های خروجی مدل ها با استفاده از آزمون­های F و T و همچنین شاخص­های MAE، MSE، RMSE و R2 مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاکی از کارآیی مناسب مدل ها برای منطقه مورد مطالعه است. بررسی بارش ها در شمال غرب کشور نشان داد که میزان بارش در بیشتر مدل­ها به ویژه مدل­های EC-EARTH و MIROC5، در دوره 2040-2021، نسبت به دوره پایه افزایش خواهد یافت. در مقابل، در دو دوره 2070-2051 و 2100-2081 تمامی مدل ها به استثنای HadGEM2 کاهش بارش را بر روی منطقه نشان می دهند. بر اساس شرایط متوسط، انتظار می­رود میزان بارش در سطح منطقه در دوره 2040-2021 به میزان 3/0 درصد افزایش و در دو دوره 2070-2051 و 2100-2081 به ترتیب به میزان 7/0 و 4/1 درصد کاهش را نسبت به دوره پایه تجربه نماید. بیشترین تغییرات کاهشی و افزایشی بارش نیز در مجموع بر اساس سناریو RCP8.5 برآورد شده است. همچنین نتایج حاصل از این پژوهش و استفاده از مدل‌های مختلف نشان داد که بررسی چشم‌انداز تغییرات بلندمدت بارش به دلیل پیچیدگی فرآیند بارش تنها با استفاده از یک مدل GCMو یک سناریو، عدم قطعیت­های زیادی خواهد داشت و لازم است از سناریوها و مدل­های گردش کلی جو و ریزگردانی های مختلف استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, بارش, تغییر اقلیم, شمال غرب, گردش کلی جو, LARS-WG6, RCP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075790,
author = {شادیه حیدری تاشه کبود and مفیدی, عباس and حیدری تاشه کبود, اکبر},
title = {چشم انداز تغییرات بارش در شمال غرب ایران با استفاده از مدل ثثهای گردش کلی جو تحت سناریوهای اقلیمی},
journal = {جغرافیا و مخاطرات محیطی},
year = {2019},
volume = {8},
number = {29},
month = {September},
issn = {2322-1682},
pages = {133--151},
numpages = {18},
keywords = {بارش; تغییر اقلیم; شمال غرب; گردش کلی جو; LARS-WG6; RCP},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T چشم انداز تغییرات بارش در شمال غرب ایران با استفاده از مدل ثثهای گردش کلی جو تحت سناریوهای اقلیمی
%A شادیه حیدری تاشه کبود
%A مفیدی, عباس
%A حیدری تاشه کبود, اکبر
%J جغرافیا و مخاطرات محیطی
%@ 2322-1682
%D 2019

[Download]