مطالعات مدیریت گردشگری, دوره (14), شماره (48), سال (2020-1) , صفحات (117-148)

عنوان : ( تحلیل تطبیقی برنامه ریزی فضایی توسعه مقصدهای گردشگری در کشورهای ایران.ترکیه.پرتقال و صربستان )

نویسندگان: احمد رومیانی , حمید شایان , حمداله سجاسی قیداری , محمد رضا رضوانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تجربیات دهه های گذشته در کشور های جهان نشان می دهد که توجه به بخش گردشگری یکی از مهمترین بخش های اقتصادی و ارتباطی است که توجه دولتها را به خود جلب کرده است و سیاست های مختلفی را به منظور توسعه گردشگری و زیر بخش های آن در ابعاد گوناگون در سطوح ملی، منطقه ای و محلی به کار گرفته اند. هدف از این پژوهش تحلیل تطبیقی برنامه ریزی فضایی گردشگری ایران با کشورهای ترکیه، صربستان و پرتغال است تا از تجربیات این کشورها د ر جهت کاهش نقاط ضعف و بهبود توسعه گردشگری از جمله گردشگری روستایی کشور بهره گرفته شود. نوع تحقیق بنیادی، روش مورد استفاده تطبیقی با تحلیل کیفی براساس شیوه تحلیل محتوا می باشد. برای گرد آوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای( اسنادی) بهره گرفته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد موفقیت کشورهای ترکیه، صربستان و پرتغال در زمینه برنامه ریزی فضایی گردشگری در سطوح مختلف از طریق انطباق برنامه ها و ایجاد همگرایی و مشارکت بین دپارتمان برنامه ریزی فضایی گردشگری در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و محلی( روستایی) در جهت توسعه گردشگری نقش هدایتگری- تسهیل گری را به کار گرفته و با دادن اختیار به ایالت ها در برنامه های قانونی و سیاست های توسعه گردشگری، نقش های راهبردی را لحاظ کرده اند. اما کشور ایران در سطح ملی به دلیل نگرش و تفکر ساختار متمرکز در برنامه ریزی و نگرش بخشی به برنامه ها با مشکلاتی مواجه است. در سطح منطقه ای نیز با مشکلاتی مانند، عدم استقلال و اختیار قانونی و سیاسی مدیران منطقه ای در برنامه های گردشگری و در سطح محلی با مشکلاتی مانند، عدم حق اختیار قانونی به نماینده محلی و عدم مشارکت راهبردی) در زمینه برنامه ریزی فضایی مقصدهای گردشگری روستایی روبه رو است. از جمله کاربرد این تحقیق می توان به نقاط قوت کشورهای مورد مطالعه و مقایسه آن با کشور ایران، زمینه را برای به کار گیری همة منابع اجتماعی اعم از منابع انسانی، اقتصادی و منابع فضایی و محیطی به کار گرفت. این نگرش کمک می کند تا در چارچوب یک شبکه مقاصد،گردشگری روستایی به عنوان یک زیربخش برنامه-ریزی منطقه ای محسوب شود و تخصیصهای عمودی را در زمینه توسعه گردشگری به فعالیتهای افقی تبدیل نماید که در واقع تشویقی برای جذب گردشگران، مدیریت و اجرای بهینه طرح توسعه گردشگری روستایی می باشد. بر این مبنا، گردشگری روستایی می تواند با گرایش به توسعه پایدار روستایی، زمینه ساز توسعه منطقه ای و شکل گیری گردشگری بومی و جامعه محور گردد.

کلمات کلیدی

, وسعه گردشگری, برنامه ریزی فضایی, مقصدهای گردشگری روستایی, تحلیل تطبیقی, ایران, پرتغال, ترکیه و صربستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075797,
author = {رومیانی, احمد and شایان, حمید and سجاسی قیداری, حمداله and محمد رضا رضوانی},
title = {تحلیل تطبیقی برنامه ریزی فضایی توسعه مقصدهای گردشگری در کشورهای ایران.ترکیه.پرتقال و صربستان},
journal = {مطالعات مدیریت گردشگری},
year = {2020},
volume = {14},
number = {48},
month = {January},
issn = {2322-3294},
pages = {117--148},
numpages = {31},
keywords = {وسعه گردشگری، برنامه ریزی فضایی، مقصدهای گردشگری روستایی، تحلیل تطبیقی، ایران،پرتغال، ترکیه و صربستان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل تطبیقی برنامه ریزی فضایی توسعه مقصدهای گردشگری در کشورهای ایران.ترکیه.پرتقال و صربستان
%A رومیانی, احمد
%A شایان, حمید
%A سجاسی قیداری, حمداله
%A محمد رضا رضوانی
%J مطالعات مدیریت گردشگری
%@ 2322-3294
%D 2020

[Download]