مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی, دوره (15), شماره (3), سال (2020-12) , صفحات (725-744)

عنوان : ( بررسی و تحلیل وضعیت مناطق روستایی براساس شاخص های برنامه ریزی فضایی گردشگری مطالعه موردی: شرق استان مازندران )

نویسندگان: احمد رومیانی , حمید شایان , حمداله سجاسی قیداری , محمد رضا رضوانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برنامه ریزی فضایی گردشگری، یکی از رویکردهایی است که در دهه های اخیر در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و سیاسی گردشگری موثر واقع شده است و مانند یک سیستم بر فضاهای گردشگری یک منطقه تسلط پیدا کرده و زمینه را برای مدیریت خردمندانه از فضا، انسان و فعالیت فراهم کرده است. لذا هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل وضعیت مناطق روستایی براساس شاخص های برنامه ریزی فضایی گردشگری در شرق استان مازندران می باشد. نوع تحقیق کاربردی و برای گر آوری داده ها از روش های میدانی و کتابخانه ای استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و رتبه بندی روستاها از روش های آماری و مدل WASPAS ، GIS بهره گرفته شد. جامعه آماری این تحقیق 21 روستای مقصد گردشگری در سه گروه مردم محلی، گردشگران و کارشناسان در نظر گرفته شده است. یافته های آماره tتک نمونه ای نشان دهنده سطح معنی داری شاخص های برنامه ریزی فضایی گردشگری روستای در محدوده مورد مطالعه است. همچنین از دیدگاه سه گروه مورد مطالعه بهترین رتبه ها به روستای التپه( عباس آباد) با Qi برابر با 856/0 می باشد و در رتبه دوم روستای شهید آباد با Qi برابر با 129/0 و در رتبه سوم روستای نیالا با Qi برابر با 126/0 می باشد. روستاهای تیله نو با Qi برابر با 101/0، روستای اطراب با Qi برابر با 103/0 و لمراسک با Qi برابر 105/0 در پایین ترین رتبه های آخر قرار دارند.

کلمات کلیدی

, واژه گان کلیدی: برنامه ریزی فضایی, مناطق روستایی, ظرفیت های گردشگری, مدل WASPAS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075798,
author = {رومیانی, احمد and شایان, حمید and سجاسی قیداری, حمداله and محمد رضا رضوانی},
title = {بررسی و تحلیل وضعیت مناطق روستایی براساس شاخص های برنامه ریزی فضایی گردشگری مطالعه موردی: شرق استان مازندران},
journal = {مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی},
year = {2020},
volume = {15},
number = {3},
month = {December},
issn = {2538-5968},
pages = {725--744},
numpages = {19},
keywords = {واژه گان کلیدی: برنامه ریزی فضایی، مناطق روستایی، ظرفیت های گردشگری، مدل WASPAS},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و تحلیل وضعیت مناطق روستایی براساس شاخص های برنامه ریزی فضایی گردشگری مطالعه موردی: شرق استان مازندران
%A رومیانی, احمد
%A شایان, حمید
%A سجاسی قیداری, حمداله
%A محمد رضا رضوانی
%J مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی
%@ 2538-5968
%D 2020

[Download]