پژوهش‌های روستایی, دوره (11), شماره (1), سال (2020-5) , صفحات (90-105)

عنوان : ( برنامه ریزی راهبردی فضایی توسعه پایدار مقاصد گردشگری روستایی با استفاده از مدل استراتژیک SOAR )

نویسندگان: احمد رومیانی , حمید شایان , حمداله سجاسی قیداری , محمد رضا رضوانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توسعه گردشگری روستایی بر مبنای توسعۀ گردشگری پایدار و تبدیل گردشگری به موتور محرکۀ اقتصادی منطقه برای توسعه مناطق روستایی از مهمترین مواردی اسـت کـه نیازمنـد اتخـاذ راهبردهـای اصولی و منطقـی متناسـب بـا قابلیت های منطقه ای و محلی و با جهت گیری برنامه ریزی راهبردی فضایی است. از این رو هدف این تحقیق، راهبرد توسعه مقصدهای گردشگری روستایی در شرق استان مازندران، با توجه به ابعاد فضایی( فضا، انسان، فعالیت) و ابعاد توسعه پایدار( اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و زیست محیطی) است. روش پژوهش، توصیفی - تحلیلی و روش جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز طی برگزاری جلسات بدست آورده شد. مشارکت کنندگان این تحقیق در شش رده، که گروه اول در رابطه با صاحب نظران این حوزه(کارشناسان و متخصصان گردشگری در سازمان میراث فرهنگی) می باشند که به صورت تمام شماری مورد بررسی قرار گرفته اند و در مجموع10 نفر مشخص شد. گروه دوم، دهیاران (21نفر)، گروه سوم، مردم محلی 25 نفر، گروه چهام، گردشگران13، گروه پنجم، فروشندگان و رستوران داران، 7نفر، گروه ششم هتل-داران 6 نفر در نظر گرفته شده است. برای تدوین استراتژی توسعه و تشریح قوت ها، فرصت ها، آرمان ها و نتایج قابل اندازه گیری از تکنیک تحلیل SOAR استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که مهمترین مسائل اجرایی از نظر ذینفعان به ترتیب، برگزاری همایش ها و نشست های توسعه سرمایه گذاری در گردشگری روستایی؛ تقویت زیرساخت کالبدی( راه های ارتباطی) و برطرف کردن مشکلات مرتبط با موانع محیطی( توپوگرافی، شیب و ارتفاع) گردشگری؛ و دستیابی به عوامل مؤثر بر رضایت گردشگران خارجی که مستلزم ارزیابی مستمر، شناسایی، دسته بندی و تحلیل مجموعه نیازها، انتظارات و ادراکات گردشگران که اولویت اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند.

کلمات کلیدی

, برنامه ریزی فضایی, توسعه پایدار, گردشگری روستایی, شرق مازندران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075799,
author = {رومیانی, احمد and شایان, حمید and سجاسی قیداری, حمداله and محمد رضا رضوانی},
title = {برنامه ریزی راهبردی فضایی توسعه پایدار مقاصد گردشگری روستایی با استفاده از مدل استراتژیک SOAR},
journal = {پژوهش‌های روستایی},
year = {2020},
volume = {11},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-7373},
pages = {90--105},
numpages = {15},
keywords = {برنامه ریزی فضایی، توسعه پایدار، گردشگری روستایی، شرق مازندران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برنامه ریزی راهبردی فضایی توسعه پایدار مقاصد گردشگری روستایی با استفاده از مدل استراتژیک SOAR
%A رومیانی, احمد
%A شایان, حمید
%A سجاسی قیداری, حمداله
%A محمد رضا رضوانی
%J پژوهش‌های روستایی
%@ 2008-7373
%D 2020

[Download]