یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2019-07-26

عنوان : ( تأثیر سطوح مختلف رطوبت خاک و سولفات پتاسیم بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی مرزه تابستانه (Satureja hortensis) )

نویسندگان: محمد مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تنش خشکی یکی از مهمترین تنش‌های محیطی است که به طور قابل توجهی روی گیاهان تاثیرگذار است. در بین عناصر غذایی مورد استفاده‌ی گیاه، برخی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند که در بین آنها پتاسیم به عنوان سومین عنصر غذایی اصلی برای رشد گیاه مطرح بوده است. پتاسیم به وفور در خاک یافت می‌شود؛ ولی قابل دسترس برای گیاه نیست و باید به عنوان یک جزء ضروری به خاک اضافه شود. به منظور بررسی تأثیر پتاسیم بر خصوصیات بیوشیمیایی مرزه (Satureja hortensis) تحت سطوح مختلف رطوبت خاک ، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل سطوح مختلف رطوبتی خاک (50، 75 و (شاهد) 100درصد ظرفیت زراعی) و سولفات پتاسیم در چهار سطح (0، 100، 200 و 300 کیلوگرم در هکتار) بود. نتایج مقایسه میانگین نشان داد محتوای رنگیزه‌های فتوسنتزی و کربوهیدرات محلول تحت سطوح مختلف رطوبت خاک نسبت به تیمار شاهد (100% ظرفیت زراعی) افزایش یافت. میزان فلاونوئید کل، فنل کل و فعالیت آنتی‌اکسیدانی نیز در سطح رطوبتی 50% ظرفیت زراعی افزایش یافت. کاربرد کود سولفات پتاسیم در سطوح مختلف رطوبتی خاک نشان داد که سولفات پتاسیم به ویژه با کاربرد 300 کیلوگرم در هکتار بر رنگیزه های فتوسنتزی مرزه تحت سطوح مختلف رطوبت خاک اثر تعدیل کننده دارد. اگرچه کاربرد سولفات پتاسیم در سطح رطوبتی 50% ظرفیت زراعی از نظر آماری اثر معناداری بر میزان کربوهیدرات محلول، ، فلانوئید کل و فعالیت آنتی‌اکسیدانی نداشت.

کلمات کلیدی

, رنگیزه‌های فتوسنتزی, فعالیت آنتی اکسیدانی, کود, عناصر غذایی, ظرفیت زراعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075812,
author = {مقدم, محمد},
title = {تأثیر سطوح مختلف رطوبت خاک و سولفات پتاسیم بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی مرزه تابستانه (Satureja hortensis)},
booktitle = {یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران},
year = {2019},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {رنگیزه‌های فتوسنتزی، فعالیت آنتی اکسیدانی، کود، عناصر غذایی، ظرفیت زراعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر سطوح مختلف رطوبت خاک و سولفات پتاسیم بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی مرزه تابستانه (Satureja hortensis)
%A مقدم, محمد
%J یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
%D 2019

[Download]