یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2019-08-26

عنوان : ( ارزیابی کاربرد عصاره برخی از گیاهان دارویی و کلرید کلسیم بر برخی ویژگی های میوه زردآلو رقم شاهرودی طی دوره انبارداری )

نویسندگان: محمد مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق به ‌منظور ارزیابی کاربرد عصاره برخی از گیاهان دارویی و کلرید کلسیم بر عمر انبارمانی زردآلو رقم شاهرودی در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار به اجرا درآمد. فاکتور اول شامل نوع عصاره گیاهی در سه سطح (عصاره گیاهان آویشن خراسانی، زیره سبز و شوید)، فاکتور دوم شامل غلظت عصاره در چهار سطح (0، 20، 40 و 80 درصد) و فاکتور سوم شامل سه سطح استفاده از کلرید کلسیم (0، 5/0 و 5/1 درصد) بود. پس از اعمال تیمارها که به صورت غوطه‏وری میوه ها به مدت 15 دقیقه صورت گرفت؛ نمونه‏ها در محیط آزمایشگاه قرار داده شدند تا رطوبت سطحی آنها تبخیر شوند. سپس در بسته‏بندی سلفونی قرار داده شدند و به سردخانه با رطوبت 85% و دمای 5 درجه-سانتی گراد منتقل شدند. در طول دوره نبارمانی صفات درصد کاهش وزن میوه، سفتی بافت، مواد جامد محلول و pH میوه اندازه‏گیری شدند. نتایج نشان داد که در روز 25 ام انباری بیشترین وزن میوه (7/12%) در تیمار 80 درصد آویشن خراسانی و 5/0 درصد کلرید کلسیم مشاهده شد. بیشترین مواد جامد محلول (14/0%) با کاربرد عصاره آویشن با غلظت 40 درصد و بدون کاربرد کلرید کلسیم مشاهده شد و بیشترین میزان pH نیز در تیمار زیره سبز با غلظت 80 درصد زیره سبز و کاربرد کلرید کلسیم 5/0 درصد حاصل شد. بطور کلی نتایج این آزمایش نشان داد بهترین تیمار برای حفظ کیفیت و افزایش عمر انبارمانی زردآلو رقم شاهرودی تیمار 80 درصد عصاره آویشن خراسانی و کاربرد 5/0 درصد کلرید کلسیم بود. بررسی روند تغییرات صفات اندازه گیری شده نشان داد که وزن میوه و سفتی بافت میوه با گذشت زمان انبارمانی کاهش و مواد جامد محلول و تا حدودی pH افزایش یافتند.

کلمات کلیدی

, عصاره, انبارمانی, زردآلو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075813,
author = {مقدم, محمد},
title = {ارزیابی کاربرد عصاره برخی از گیاهان دارویی و کلرید کلسیم بر برخی ویژگی های میوه زردآلو رقم شاهرودی طی دوره انبارداری},
booktitle = {یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران},
year = {2019},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {عصاره، انبارمانی، زردآلو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی کاربرد عصاره برخی از گیاهان دارویی و کلرید کلسیم بر برخی ویژگی های میوه زردآلو رقم شاهرودی طی دوره انبارداری
%A مقدم, محمد
%J یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
%D 2019

[Download]