مدل سازی اقتصاد سنجی, دوره (4), شماره (2), سال (2019-6) , صفحات (77-108)

عنوان : ( ارتباط عدم تعادل های داخلی و خارجی در اقتصاد و بسط قضیه سه گانه پولی (مطالعه موردی اقتصاد ایران ) )

نویسندگان: محمود الهیاری فرد , محمدعلی فلاحی , مصطفی کریم زاده , علی اکبر ناجی میدانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این مقاله ارائه چارچوبی برای بررسی ارتباط بین عدم تعادل‌های داخلی و خارجی و تبادل بین آنها مبتنی بر بسط قضیه سه‌گانه است که عدم تعادل پولی را با عدم تعادل بخش‌های حقیقی اقتصاد تحلیل می‌کند. مطالعه تجربی این مقاله، الگوی نظری ارائه شده را در قالب سیستم معادلات همزمان برای اقتصاد ایران (به دو روش OLS و 2SLS) آزمون می‌کند. نتایج مطالعات تجربی و آزمون‌ها حاکی از درستی نظریه ارائه شده است به گونه‌ای که هر نوع تکانه در متغیر‌های سیاستی مخارج دولت، نرخ‌های ‌بهره داخلی (سپرده و وام)، نرخ ارز، قیمت‌های داخلی و خارجی و نرخ ‌بهره خارجی با ثابت ماندن سایر شرایط موجب ایجاد عدم تعادل در بخش مربوطه می‌شود، سپس برقراری تعادل با انتقال و جبران عدم تعادل مزبور از بخش مورد نظر به دیگر بخش‌ها فراهم می‌شود و تعادل عمومی در اقتصاد مجدداً شکل می‌گیرد.

کلمات کلیدی

, قضیه سه گانه, تعادل داخلی و خارجی, تبادل متغیرهای سیاستی, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075818,
author = {الهیاری فرد, محمود and فلاحی, محمدعلی and کریم زاده, مصطفی and ناجی میدانی, علی اکبر},
title = {ارتباط عدم تعادل های داخلی و خارجی در اقتصاد و بسط قضیه سه گانه پولی (مطالعه موردی اقتصاد ایران )},
journal = {مدل سازی اقتصاد سنجی},
year = {2019},
volume = {4},
number = {2},
month = {June},
issn = {2345-654X},
pages = {77--108},
numpages = {31},
keywords = {قضیه سه گانه، تعادل داخلی و خارجی، تبادل متغیرهای سیاستی، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارتباط عدم تعادل های داخلی و خارجی در اقتصاد و بسط قضیه سه گانه پولی (مطالعه موردی اقتصاد ایران )
%A الهیاری فرد, محمود
%A فلاحی, محمدعلی
%A کریم زاده, مصطفی
%A ناجی میدانی, علی اکبر
%J مدل سازی اقتصاد سنجی
%@ 2345-654X
%D 2019

[Download]