یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2019-08-26

عنوان : ( بررسی تاثیر سطوح مختلف پرتو فرابنفش به همراه کاربرد ترکیبات آنتی اکسیدان بر ویژگیهای فیزیولوژیک آویشن دنایی )

نویسندگان: علیرضا شایگان فر , مجید عزیزی ارانی , موسی رسولی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افزایش تابش پرتو فرابنفش فرابنفش یک عامل ساده محیطی به شمار نمیآید بلکه به عنوان یک الیسیتور و عامل تعدیل کننده که قادر به تعویض و تغییر بین متابولیتهای اولیه و ثانویه است در نظر گرفته میشود. صفات فیزیولوژیک مورد بررسی در این مطالعه شامل گلوتاتیون ردوکتاز، گلوتاتیون پروکسیداز، آسکوربات پروکسیداز، سوپراکساید دیسموتاز، کاتالاز، مالون دآلدئید، پرولین، میتواند به عنوان یکی از تنشهای B فنل کل و کلرفیل آ، ب و کل بود. با در نظر گرفتن این نکته که تنش فرابنفش غالب در رویشگاه طبیعی آویشن دنایی به شمار آید، هدف از این بررسی علاوه بر ارزیابی پاسخهای فیزیولوژیک آویشن و کاهش فرابنفش(، ایجاد شرایطی بود که با B دنایی تحت سه سطح مختلف فرابنفش )فرابنفش محیط، تنش فرابنفش کاهش اثرات سوء تغییر سطوح فرابنفش توسط برخی تیمارهای محافظ )ملاتونین، گلوتاتیون و مخلوطی برابر از نانوکود آهن و روی(، بتوان تولید متابولیت ثانویه القا شده توسط پرتو فرابنفش را از طریق کاهش هزینه صرف شده به رفع اثرات نامطلوب، افزایش داد. آزمایش مزرعهای به صورت طرح کرتهای خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار و در شرایط طبیعی اجرا شد. نتایج نشان داد در سطح فرابنفش محیطی ملاتونین بیشترین تاثیر مثبت را بر فعالیت و \\\"فرابنفش کاهش یافته\\\"، تیمار نانوکود بیشتر موثر واقع شد. تیمار B آنزیمها داشت. در حالی که در سطح فرابنفش گلوتاتیون اثراتی متفاوت در سطوح مختلف فرابنفش و تا حدی یکسان نشان داد.

کلمات کلیدی

, کلیدی: پرتو فرابنفش, گلوتاتیون, ملاتونین, نانوکود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075822,
author = {علیرضا شایگان فر and عزیزی ارانی, مجید and موسی رسولی},
title = {بررسی تاثیر سطوح مختلف پرتو فرابنفش به همراه کاربرد ترکیبات آنتی اکسیدان بر ویژگیهای فیزیولوژیک آویشن دنایی},
booktitle = {یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران},
year = {2019},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {کلیدی: پرتو فرابنفش، گلوتاتیون، ملاتونین، نانوکود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر سطوح مختلف پرتو فرابنفش به همراه کاربرد ترکیبات آنتی اکسیدان بر ویژگیهای فیزیولوژیک آویشن دنایی
%A علیرضا شایگان فر
%A عزیزی ارانی, مجید
%A موسی رسولی
%J یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
%D 2019

[Download]