یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2019-08-26

Title : ( بررسی پاسخهای فیزیولوژیک آویشن قره باغی Th. fedtschenkoi به سطوح مختلف پرتو فرابنفش به همراه کاربرد ترکیبات آنتی اکسیدان )

Authors: Alireza Shayegan , Majid Azizi , Mosa Rasoli ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

پرتو فرابنفش به عنوان یک فشار انتخابی روی موجودات فتوسنتز کننده مطرح است. در طول تاریخ تکامل زمین، مواجه بوده و سازگاری پیدا کردهاند. شناخت ما از اثرات بیولوژیک پرتو ،B گیاهان با سطوح مختلف فرابنفش، به ویژه فرابنفش روی گیاهای هنوز در مراحل نخست خود است. در این مطالعه، صفات فیزیولوژیک آویشن قرهباغی شامل گلوتاتیون ردوکتاز، گلوتاتیون پروکسیداز، آسکوربات پروکسیداز، سوپراکساید دیسموتاز، کاتالاز، مالون دآلدئید، پرولین، فنل کل و کلرفیل آ، ب و کل مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اینکه تنش رایج در رویشگاههای آویشن میتواند تنش باشد، در این مطالعه علاوه بر ارزیابی پاسخهای فیزیولوژیک آویشن دنایی تحت سه سطح مختلف فرابنفش B فرابنفش و کاهش فرابنفش(، هدف ایجاد شرایطی بود که با کاهش اثرات سوء تغییر سطوح B )فرابنفش محیط، تنش فرابنفش فرابنفش توسط برخی تیمارهای محافظ )ملاتونین، گلوتاتیون و مخلوطی برابر از نانوکود آهن و روی(، بتوان تولید متابولیت ثانویه القا شده توسط پرتو فرابنفش را از طریق کاهش هزینه صرف شده به رفع اثرات نامطلوب، افزایش داد. آزمایش مزرعهای به صورت طرح کرتهای خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار و در شرایط طبیعی و \\\\\\\\\\\\\\\"فرابنفش کاهش یافته\\\\\\\\\\\\\\\"، بهترین تاثیر بر فعالیت آنزیمها به ترتیب B اجرا شد. نتایج نشان داد در سطوح فرابنفش مربوط به تیمار نانوکود، گلوتاتیون، ملاتونین و شاهد بود. اما در سطح محیطی فرابنفش، ملاتونین بهتر از گلوتاتیون عمل کرد.

Keywords

, پرتو فرابنفش گلوتاتیون, ملاتونین, نانوکود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075823,
author = {علیرضا شایگان فر and Azizi, Majid and موسی رسولی},
title = {بررسی پاسخهای فیزیولوژیک آویشن قره باغی Th. fedtschenkoi به سطوح مختلف پرتو فرابنفش به همراه کاربرد ترکیبات آنتی اکسیدان},
booktitle = {یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران},
year = {2019},
location = {ارومیه, IRAN},
keywords = {پرتو فرابنفش گلوتاتیون، ملاتونین، نانوکود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پاسخهای فیزیولوژیک آویشن قره باغی Th. fedtschenkoi به سطوح مختلف پرتو فرابنفش به همراه کاربرد ترکیبات آنتی اکسیدان
%A علیرضا شایگان فر
%A Azizi, Majid
%A موسی رسولی
%J یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
%D 2019

[Download]