یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2019-08-26

عنوان : ( تأثیر اسید جیبرلیک بر کاهش دوره رشد فریزیا Freesia در گلخانه و افزایشماندگاری گل شاخه بریده آن )

نویسندگان: محدثه هاتفی , مجید عزیزی ارانی , سیدحسین نعمتی , پژمان آزادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای کوتاه کردن دوره رشد فریزیا رقم رویال کرون در گلخانه و افزایش ماندگاری گلهای شاخه بریده آن، آزمایشی به صورت فاکتوریل با طرح پایه کاملاً تصادفی با سه تکرار در گلخانه شیشه ای دانشکده علوم کشاورزی 200 و 300 ،100 ،50 ، دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارها شامل اسید جیبرلیک در 5 سطح )غلظت های 0 پی پی ام( با دو روش کاربرد )به صورت غوطه وری پداژه ها قبل از کشت و محلول پاشی بوته ها( بودند. فاکتورهای اندازه گیری شده عبارت بودند از: زمان جوانه زنی، زمان ظهور گل و ماندگاری گل شاخه بریده. نتایج این پژوهش نشان داد که بین دو روش غوطه وری و محلول پاشی اختلاف معنی داری وجود نداشت در حالیکه کاربرد اسید جیبرلیک اثر معنی داری در سطح احتمال 5 درصد برکاهش زمان جوانه زنی پداژه ها و تسریع ظهور گلها نسبت به تیمار شاهد داشت. تیمار 200 پی پی ام اسید جیبرلیک سبب جوانه زنی پداژهها 8 روز بعد از کاشت و تیمار 300 پی پی ام سبب ظهور گل 93 روز بعد از کاشت پداژه ها گردید که در تیمار شاهد، جوانه زنی پداژه ها 10 روز بعد از کاشت و ظهور گل ها 105 روز بعد از کاشت صورت گرفت. در نهایت اثر اسید جیبرلیک بر ماندگاری گل شاخه بریدنی فریزیا نیز در سطح احتمال 5 درصد معنی دار بود و بیشترین ماندگاری در غلظت 300 پی پیام اسید جیبرلیک در حالت محلول پاشی به مدت 17 روز در مقایسه با تیمار شاهد ) 12 روز( مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, اسید جیبرلیک, جوانه زنی, ظاهر شدن گل, فریزیا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075824,
author = {هاتفی, محدثه and عزیزی ارانی, مجید and نعمتی, سیدحسین and پژمان آزادی},
title = {تأثیر اسید جیبرلیک بر کاهش دوره رشد فریزیا Freesia در گلخانه و افزایشماندگاری گل شاخه بریده آن},
booktitle = {یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران},
year = {2019},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {اسید جیبرلیک، جوانه زنی، ظاهر شدن گل، فریزیا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر اسید جیبرلیک بر کاهش دوره رشد فریزیا Freesia در گلخانه و افزایشماندگاری گل شاخه بریده آن
%A هاتفی, محدثه
%A عزیزی ارانی, مجید
%A نعمتی, سیدحسین
%A پژمان آزادی
%J یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
%D 2019

[Download]