پژوهش های عقلی نوین, دوره (3), شماره (5), سال (2018-6) , صفحات (101-118)

عنوان : ( نقش زبان در بازنمود واقعیت از دیدگاه ملاصدرا )

نویسندگان: وحیده فخار نوغانی , سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از جمله پرسش های اساسی در موضوع رابطه زبان و واقعیت، پرسش از نقش زبان و میزان تاثیرگذاری آن در توصیف عالم واقع بر اساس رابطه شناخت و واقعیت است. در تبیین نقش مداخله گرانه زبان در توصیف واقعیت، دو رویکرد کلی وجود دارد. در رویکردهای سنتی بر اساس رئالیسم خام، زبان هیچ گونه دخالتی در بازنمایی واقعیت ندارد و تنها ابزار بیان واقعیت است در حالی که در رویکردهای جدید با توجه به تفاعل ذهن و عین، بر نقش مداخله گرانه زبان در توصیف واقعیت تاکید می شود. در این مقاله ضمن مرور اجمالی بر رویکردهای رایج تلاش خواهد شد تا دیدگاه ملاصدرا در خصوص پرسش یاد شده، مورد بررسی قرار گیرد. دستاورد این پژوهش نشان خواهد داد که نظریه ملاصدرا در خصوص نقش خلاق نفس در ظهور صورت های حسی و خیالی می تواند مبنای قابل توجهی در تبیین نقش زبان در بازنمایی واقعیت ایفا کند. علاوه بر این تبیین حکایت های مختلف زبان از واقعیت واحد، ذاتی بودن معنا و نیز ذاتی بودن صدق برای زبان از مهم ترین برآیندهای نظریه ملاصدرا است.

کلمات کلیدی

زبان؛ ابدئالیسم خام؛ رئالیسم؛ ذهن و عین؛ ملاصدرا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075852,
author = {فخار نوغانی, وحیده and حسینی, سیدمرتضی},
title = {نقش زبان در بازنمود واقعیت از دیدگاه ملاصدرا},
journal = {پژوهش های عقلی نوین},
year = {2018},
volume = {3},
number = {5},
month = {June},
issn = {۲۵۸۸-۲۶۱۹},
pages = {101--118},
numpages = {17},
keywords = {زبان؛ ابدئالیسم خام؛ رئالیسم؛ ذهن و عین؛ ملاصدرا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش زبان در بازنمود واقعیت از دیدگاه ملاصدرا
%A فخار نوغانی, وحیده
%A حسینی, سیدمرتضی
%J پژوهش های عقلی نوین
%@ ۲۵۸۸-۲۶۱۹
%D 2018

[Download]