اندیشه نوین دینی, دوره (14), شماره (53), سال (2018-9) , صفحات (107-122)

عنوان : ( مقایسه دو قاعده «بسیط الحقیقه» و«صرف الشیء» در اثبات مراتب توحید )

نویسندگان: فرهاد رحیم پور شهماروندی , عباس جوارشکیان , سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مقاله اثبات مراتب توحید( ذاتی، صفاتی و افعالی) نیست بلکه نقش دو قاعده صرف الشیء و بسیط الحقیقه بر اساس مبانی فلسفی خود یعنی اصالت وجود و اصالت ماهیت در اثبات مراتب توحید است.در این نوشتار سعی شده است به روش تحلیلی و استدلالی، تفاوت دو قاعده صرف الشیء و بسیط الحقیقه در اثبات مراتب توحید از دو منظر اصالت وجود و اصالت ماهیت مورد بررسی قرار گیرد. فرضیه این است که مراتب توحید بر اساس قاعده «صرف الشیء» در صورت باور به اصالت ماهیت قابل اثبات نیستند. با کمک قاعده بسیط الحقیقه، که ناظر به اصالت وجود و اطلاق وجودی حق تعالی است، علاوه بر صرافت وجود حق، می توان بساطت او را اثبات کرد و غبار کثرت وجودی ناشی از نگرش اصالت ماهوی و تباین حقایق را در ساحت توحید ذاتی، توحید صفاتی و افعالی زدود، و به اثبات وجود واحد حقیقی پرداخت. و نیزاثبات نمود که نه تنها صفات و کمالات ماسوای او بلکه همه افعال و آثار موجودات انتساب حقیقی بدو داشته و همگی مراتب و تجلیات آن وجود واحد می باشند.

کلمات کلیدی

, قاعده صرف الشیء , قاعده بسیط الحقیقه , توحید ذاتی , توحید صفاتی , توحید افعالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075853,
author = {رحیم پور شهماروندی, فرهاد and جوارشکیان, عباس and حسینی, سیدمرتضی},
title = {مقایسه دو قاعده «بسیط الحقیقه» و«صرف الشیء» در اثبات مراتب توحید},
journal = {اندیشه نوین دینی},
year = {2018},
volume = {14},
number = {53},
month = {September},
issn = {2008-9481},
pages = {107--122},
numpages = {15},
keywords = {قاعده صرف الشیء ، قاعده بسیط الحقیقه ، توحید ذاتی ، توحید صفاتی ، توحید افعالی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه دو قاعده «بسیط الحقیقه» و«صرف الشیء» در اثبات مراتب توحید
%A رحیم پور شهماروندی, فرهاد
%A جوارشکیان, عباس
%A حسینی, سیدمرتضی
%J اندیشه نوین دینی
%@ 2008-9481
%D 2018

[Download]