علوم زمین, ( ISI ), دوره (28), شماره (112), سال (2019-7) , صفحات (33-42)

عنوان : ( دیاژنز و تأثیر آن بر کیفیت مخزنی سازند آسماری، میدان نفتی آغاجاری، جنوب باختر ایران )

نویسندگان: مصطفی مرادی , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی , محمد خانه باد , علی غبیشاوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند آسماری سنگ مخزن اصلی میدان نفتی آغاجاری بوده که از حدود 400 متر سنگآهک، دولومیت و میانلا ههای ماسهسنگی تشکیل شده است. مطالعه 1200 متر مغزه ی حفاری، 2800 برش میکروسکوپی، 12 آنالیز میکروسکوپ الکترونی و 125 آزماش معمولی مغزههای حفاری در پنج چاه مغزهدار ا ن میدان نشان میدهد که سازند آسماری ی ی تحت تأثیر فرا ندهای د اژنزی مختلف شامل میکر تی شدن، فشردگی، سیمانی شدن، ا جاد شکستگی، انحلال و دولومیتی شدن قرار گرفته است. بعضی از ا ن فرا ندها )مثل ی ی ی ی ی ی انحلال، دولومیتی شدن و شکستگی( تأثیر سازنده بر کیفیت مخزنی داشته و باعث ا جاد طیف وسیعی از انواع تخلخل شامل تخلخلهای حفرهای، بین بلوری و کانالی در ی قسمتهای بالا ی سازند آسماری شدهاند. فرا ندهای د اژنزی مخرب )مانند میکر تی شدن، فشردگی و سیمانی شدن( سبب تخر ب فضاهای خالی شده و قسمتهای پا ینی سازند ی ی ی ی ی ی آسماری )به و ژه زون پنج( را به واحدهای غیر مخزنی تبد ل کردهاند. موقعیت دادههای تخلخل و تراوا ی بر روی د اگرام لوسیا نشان میدهد که ماسهسنگها و کربناتهای ی ی ی ی دارای تخلخل بین دانهای، کیفیت مخزنی بسیار خوبی دارند و همواره در بالای ردههای سهگانه ا ن نمودار قرار میگیرند. نمونههای دارای شکستگی عمدتاً در بالای رده 1 نمودار ی قرار میگیرند که نشان میدهد شکستگیها تغییر چندانی در تخلخل ا جاد نمیکنند، اما باعث افزاش چشمگیر تراوا ی میشوند. دولومیتها و نمونههای دارای تخلخل حفرهای ی ی ی نیز در ردههای 2 و 3 نمودار )تخلخل ز اد و تراوا ی نسبتاً بالا( قرار گرفتهاند. توالی پاراژنزی سازند آسماری نشاندهنده ا ن است که فرا ندهای د اژنزی همزمان با رسوبگذاری ی ی ی ی ی در کف در ا، پس از رسوبگذاری در طی تدفین کمعمق تا عمیق و بالاآمدگی اتفاق افتادهاند. نتا ج حاصل از ا ن مطالعه میتواند در شناسا ی زونهای مخزنی، افزاش تولید ی ی ی ی ی از سازند آسماری و عملیات ازد اد برداشت در میدان مؤثر باشد.

کلمات کلیدی

, د اژنز, د اگرام لوسیا, تخلخل, میدان نفتی آغاجاری, حوضه زاگرس.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075883,
author = {مرادی, مصطفی and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله and خانه باد, محمد and علی غبیشاوی},
title = {دیاژنز و تأثیر آن بر کیفیت مخزنی سازند آسماری، میدان نفتی آغاجاری، جنوب باختر ایران},
journal = {علوم زمین},
year = {2019},
volume = {28},
number = {112},
month = {July},
issn = {1023-7429},
pages = {33--42},
numpages = {9},
keywords = {د اژنز، د اگرام لوسیا، تخلخل، میدان نفتی آغاجاری، حوضه زاگرس.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T دیاژنز و تأثیر آن بر کیفیت مخزنی سازند آسماری، میدان نفتی آغاجاری، جنوب باختر ایران
%A مرادی, مصطفی
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%A خانه باد, محمد
%A علی غبیشاوی
%J علوم زمین
%@ 1023-7429
%D 2019

[Download]