علوم زمین, ( ISI ), دوره (28), شماره (110), سال (2019-2) , صفحات (183-192)

عنوان : ( زیست چینه نگاری و بوم دیرینه شناسی سازند سورگاه بر اساس نانوفسیل های آهکی در برش شاه نخجیر (جنوب غرب ایلام) )

نویسندگان: محمدحسن شکری , فاطمه هادوی , لیدا خدادادی , مرضیه نطقی مقدم , حسین کامیابی شادان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند سورگاه در حوضه رسوبی زاگرس به لحاظ اقتصادی اهمیت فراوانی دارد. در این مطالعه، نانوفسیل های آهکی سازند سورگاه در جنوب باختر ایلام در برش شاه نخجیر مورد متر و متشکل از ته نشست های مارنی و با تنوع و حفظ شدگی خوبی از نانوفسیل های آهکی است. در مجموع 147 بررسی قرار گرفتند. ضخامت سازند سورگاه در این مطالعه حدود جنس تعیین و با زون های استاندارد جهانی نانوفسیلی حوضه تتیس مقایسه شد. بر اساس گونه های نانوفسیلی شناسایی شده، سن سنومانین میانی- سانتونین میانی 22 گونه متعلق به 41 Microrhabdulus decoratus Zone (CC10), Quadrum gartneri Zone (CC11), Lucianorhabdus شامل زون های زیستی Sissingh (1977) مطابق با زون بندی زیستی maleformis Zone (CC12), Marthasterites furcatus Zone (CC13), Micula decussata Zone (CC14), Reinhardtites anthophorus Zone (CC151 برای سازند سورگاه در برش مورد مطالعه پیشنهاد شد. همچنین تفسیرهای بوم دیرینه شناسی Lucianorhabdus cayeuxii Zone (CC16), Calculites obscurus Zone (CC171 هوایی گرم و کم عمق در عرض های جغرافیایی پایین برای ته نشست های رسوبات سازند سورگاه در ناحیه جنوب باختری بر اساس گونه های شناسایی شده معرف شرایط آب و ایلام )برش شاه نخجیر) است

کلمات کلیدی

, زیست چینه نگاری , بوم دیرینه شناسی, سازند سورگاه, نانوفسیل های اهکی , ایلام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075886,
author = {شکری, محمدحسن and هادوی, فاطمه and خدادادی, لیدا and مرضیه نطقی مقدم and حسین کامیابی شادان},
title = {زیست چینه نگاری و بوم دیرینه شناسی سازند سورگاه بر اساس نانوفسیل های آهکی در برش شاه نخجیر (جنوب غرب ایلام)},
journal = {علوم زمین},
year = {2019},
volume = {28},
number = {110},
month = {February},
issn = {1023-7429},
pages = {183--192},
numpages = {9},
keywords = {زیست چینه نگاری ; بوم دیرینه شناسی; سازند سورگاه; نانوفسیل های اهکی ; ایلام},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زیست چینه نگاری و بوم دیرینه شناسی سازند سورگاه بر اساس نانوفسیل های آهکی در برش شاه نخجیر (جنوب غرب ایلام)
%A شکری, محمدحسن
%A هادوی, فاطمه
%A خدادادی, لیدا
%A مرضیه نطقی مقدم
%A حسین کامیابی شادان
%J علوم زمین
%@ 1023-7429
%D 2019

[Download]