جغرافیای طبیعی, دوره (12), شماره (43), سال (2019-6) , صفحات (141-159)

عنوان : ( الگوهای جوی تداوم بارشهای غرب ایران )

نویسندگان: شیدا منصوری سرنجیانه , رضا دوستان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

الگوهای جوی تداوم بارشهای غرب ایران بر مبنای 268 تداوم دو روزه و 162 تداوم سهروزه و بیشتر با روش تحلیل مؤلفه اصلی و خوشهبندی با داده ارتفاع ژئوپتانسیل، متر تراز 500 هکتوپاسکال از مرکز ملی پیشبینی محیطی و پژوهشهای جوی در دوره 1961 - 2010 تعیین شد. چنانکه در تداوم دوروزه بارش، حرکت نصفالنهاری بادهای غربی در خاورمیانه جدای از آرایش مداری بادهای غربی در عرض میانی غالب است؛ اما آرایش نصفالنهاری یکدست بادهای غربی از عرض بالا تا دریای سرخ، وقوع سرد چال آناتولی و عمیقتر شدن فرود شرق مدیترانه در سطوح میانی جو، همراه با ترکیب دو پرفشار سیبری و جنوب اروپا تا شمال آفریقا در دو طرف کمفشارهای مدیترانه شرقی و سودان در سطح زمین، شکلگیری سیکلونهای قویتر و تداوم بیشتر بارشهای غرب ایران را موجب میشوند. چنانکه در الگوهای جوی، جریانات مرطوب با جهت جنوب و جنوب غربی با موقعیت واچرخند غالب در عمان و چرخندهای مدیترانه شرقی و غرب ایران، با گذر از جلگه عراق و خوزستان بر ارتفاعات بلند زاگرس صعود و بیشترین ریزشها مداوم را در غرب ایران به همراه دارند.

کلمات کلیدی

, تداوم بارش, الگوهای همدیدی, تحلیل مؤلفه اصلی, خوشهبندی, غرب ایران.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075923,
author = {منصوری سرنجیانه, شیدا and دوستان, رضا},
title = {الگوهای جوی تداوم بارشهای غرب ایران},
journal = {جغرافیای طبیعی},
year = {2019},
volume = {12},
number = {43},
month = {June},
issn = {2008-5656},
pages = {141--159},
numpages = {18},
keywords = {تداوم بارش، الگوهای همدیدی، تحلیل مؤلفه اصلی، خوشهبندی، غرب ایران.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T الگوهای جوی تداوم بارشهای غرب ایران
%A منصوری سرنجیانه, شیدا
%A دوستان, رضا
%J جغرافیای طبیعی
%@ 2008-5656
%D 2019

[Download]