جغرافیا-انجمن جغرافیایی ایران, دوره (17), شماره (61), سال (2019-7) , صفحات (38-53)

عنوان : ( تحول گفتمانی «دولت – ملت» در گذار به ژئوپلیتیک پست مدرن (چشم‌انداز دولت پسا‌سرزمینی) )

نویسندگان: سیدهادی زرقانی , ابراهیم احمدی بنه سردار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از گذشته تا به امروز دگرگونی‌های عملی و نظری بسیاری در گفتمان‌های جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک رخ داده است. «دولت – ملت» که بحث هسته در مطالعات جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک است؛ به تبع این تحولات به طور طبیعی بی‌نصیب نمانده است. نوشتار حاضر با رویکرد تفسیری و بهره‌گیری از داده‌های کتابخانه‌ای به دنبال پاسخ به این سوال است که در گذار از ژئوپلیتیک مدرن به پسا‌مدرن، گفتمان «دولت- ملت» دچار چه تحول و تغییرات ماهیتی شده است؟ طبیعی است که در هر عصری گفتمانی با ویژگی‌های خاص خود حاکم باشد. مشخصه‌هایی چون: یکپارچگی، تک‌بعدی بودن، عینیت‌گرایی، قطعیت‌گرایی و مبنا‌گرایی که در گفتمان مدرنیته، باعث شده است که ‌دولت‌ مدرن، دولتی با ویژگی‌های خاص جغرافیایی، سیاسی، حقوقی، اجتماعی، هویتی و ... باشد. حال آنکه به تبع از ویژگی‌های پستمدرنیته ]و گفتمان‌های حاکم بر آن[ چون: تکثر‌گرایی و عدم اطلاق، نفی روایتی خاص و... ؛ دولت به‌ عنوان یک مرجع تام (حاکمیتی، امنیتی، قدرتی و...)، به‌هیچ وجه پذیرفته شدنی نیست. اجمالاً هدف این پژوهش مقایسه و تببیین ابعاد و ارکان: اجتماعی (بعد ملت و ملی‌گرایی)، سیاسی‌ (بعد حکومت)، حقوقی (بعد حاکمیتی)، دولت (کشور) در گذار از مدرن به پست‌مدرن است. در پایان به چالش و تهدیدهای دولت پست‌مدرن (پساسرزمینی) در این گذار اشاره خواهد شد.

کلمات کلیدی

, دولت-ملت‌, ژئوپلیتیک مدرن, ژئوپلیتیک پسا‌مدرن, دولت پساسرزمینی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075930,
author = {زرقانی, سیدهادی and احمدی بنه سردار, ابراهیم},
title = {تحول گفتمانی «دولت – ملت» در گذار به ژئوپلیتیک پست مدرن (چشم‌انداز دولت پسا‌سرزمینی)},
journal = {جغرافیا-انجمن جغرافیایی ایران},
year = {2019},
volume = {17},
number = {61},
month = {July},
issn = {6987-4567},
pages = {38--53},
numpages = {15},
keywords = {دولت-ملت‌، ژئوپلیتیک مدرن، ژئوپلیتیک پسا‌مدرن، دولت پساسرزمینی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحول گفتمانی «دولت – ملت» در گذار به ژئوپلیتیک پست مدرن (چشم‌انداز دولت پسا‌سرزمینی)
%A زرقانی, سیدهادی
%A احمدی بنه سردار, ابراهیم
%J جغرافیا-انجمن جغرافیایی ایران
%@ 6987-4567
%D 2019

[Download]