فضای جغرافیایی, دوره (19), شماره (66), سال (2019-9) , صفحات (253-267)

عنوان : ( انتخاب مناسب ترین نوع گونه گیاهی نبکا برای تثبیت ماسه های روان با استفاده از مدل AHP (مطالعه موردی: منطقه صمدآباد شهرستان سرخس) )

نویسندگان: محمدجواد یوسفی , علیرضا راشکی , محمد فرزام , محمد تقی کاشکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رخداد مسائل زیست محیطی و اتلاف منابع طبیعی از جمله علل ایجاد راهکارهای مدیریت ریسک و بحران محیط زیست هستند. یکی از مهمترین مشکلات زیست محیطی منطقه صمدآباد شهرستان سرخس، هجوم ماسه­های روان به مراکز سکونتی، راههای ارتباطی و تاسیسات زیربنایی است. سیستم محیطی در مقابل تنش ماسه­های متحرک، واکنش نشان داده و با ایجاد اکوسیستم نبکا سعی در تعدیل فشار فرسایش بادی دارد. بنابراین توسعه جشم­انداز نبکا می­تواند به عنوان عاملی به منظور حفظ هماهنگی بین نیروهای عمل­کننده­ی زیست محیطی و کاهش آثار تخریبی ماسه­های روان بر سیستم­های انسانی عمل کند. در این راستا شناسایی سازگارترین گونه­ی گیاهی نبکا از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف از این پژوهش ارزیابی مقایسه­ای نبکاهای منطقه صمدآباد شهرستان سرخس با استفاده از مدل AHP و معرفی مناسب­ترین گونه­ی گیاهی نبکا برای تثبیت ماسه­های روان از طریق تحلیل مولفه­های مورفومتری آن است. به این منظور ابتدا مهمترین مشخصه­های مورفومتری 120 نبکا نظیر ارتفاع نبکا، طول نبکا، حجم نبکا، ارتفاع گیاه، محیط گیاه، طول گیاه و حجم گیاه، از گونه­های سبط پاکوتاه، اسپند و خارشتر با روش استفاده از ترانسکت اندازه­گیری میدانی شد. سپس با ارزیابی مقایسه­ای آنها از طریق مدل AHP، مبادرت به اولویت­بندی نبکاهای مطالعاتی شد. نتایج نشان می­دهد که نبکای گونه­ی اسپند با وزن 0.4875 بیشترین ارجحیت و بهره­وری را برای تثبیت ماسه­های روان دارد. نبکای گونه­ی خارشتر نیز با وزن 0.3161 نسبت به نبکای گونه­ی سبط پاکوتاه از ارجحیت بیشتری برخوردار است.

کلمات کلیدی

, صمدآباد, سرخس, نبکا, AHP, تثبیت ماسه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075944,
author = {یوسفی, محمدجواد and راشکی, علیرضا and فرزام, محمد and محمد تقی کاشکی},
title = {انتخاب مناسب ترین نوع گونه گیاهی نبکا برای تثبیت ماسه های روان با استفاده از مدل AHP (مطالعه موردی: منطقه صمدآباد شهرستان سرخس)},
journal = {فضای جغرافیایی},
year = {2019},
volume = {19},
number = {66},
month = {September},
issn = {1735-322x},
pages = {253--267},
numpages = {14},
keywords = {صمدآباد- سرخس- نبکا- AHP- تثبیت ماسه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T انتخاب مناسب ترین نوع گونه گیاهی نبکا برای تثبیت ماسه های روان با استفاده از مدل AHP (مطالعه موردی: منطقه صمدآباد شهرستان سرخس)
%A یوسفی, محمدجواد
%A راشکی, علیرضا
%A فرزام, محمد
%A محمد تقی کاشکی
%J فضای جغرافیایی
%@ 1735-322x
%D 2019

[Download]