تاریخ و تمدن اسلامی, دوره (15), شماره (29), سال (2019-9) , صفحات (3-25)

عنوان : ( فتوحات و مشروعیت خلفای راشدین )

نویسندگان: مصطفی گوهری فخرآباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فتوحات خلفا نقش موثری در کسب مشروعیتشان داشت.

کلمات کلیدی

, فتوحات, مشروعیت خلفا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075949,
author = {گوهری فخرآباد, مصطفی},
title = {فتوحات و مشروعیت خلفای راشدین},
journal = {تاریخ و تمدن اسلامی},
year = {2019},
volume = {15},
number = {29},
month = {September},
issn = {1735-7071},
pages = {3--25},
numpages = {22},
keywords = {فتوحات، مشروعیت خلفا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فتوحات و مشروعیت خلفای راشدین
%A گوهری فخرآباد, مصطفی
%J تاریخ و تمدن اسلامی
%@ 1735-7071
%D 2019

[Download]