علوم دامی, دوره (123), شماره (2), سال (2019-9) , صفحات (217-232)

عنوان : ( تأثیر سطوح مختلف اسانس مرزه خوزستانی در دو شکل معمول و میکروکپسوله شده در جیره‌های غذایی بر عملکرد، صفات لاشه و پایداری اکسیداتیو گوشت جوجه‌های گوشتی )

نویسندگان: عمران آذرباد , اکبر یعقوبفر , حسن کرمانشاهی , امیر میمندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رای ارزیابی اثرات افزودن سطوح مختلف اسانس مرزه خوزستانی در دو شکل معمول و میکروکپسوله شده به جیره‌های غذایی، بر عملکرد، اجزای لاشه و پایداری اکسیداتیو گوشت جوجه‌های گوشتی، آزمایشی بر پایه طرح کاملاً تصادفی انجام شد. در این آزمایش از تعداد 400 قطعه جوجه گوشتی سویه راس- 308 (مخلوط نر و ماده به‌صورت مساوی)، با 5 تیمار، 4 تکرار ، در سه دوره پرورشی آغازین ، رشد پایانی استفاده گردید. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که استفاده از جیره‌های غذایی حاوی سطوح مختلف اسانس مرزه در دو شکل معمول و میکروکپسوله شده نسبت به تیمار شاهد (بدون افزودنی) سبب تفاوت معنی‌داری بر خوراک مصرفی، ضریب تبدیل غذایی، صفات لاشه، درصد ماده خشک، پروتئین و چربی خام و ظرفیت نگهداری آب بافت سینه نشد. با توجه به زمان‌های متفاوت نگهداری بافت سینه در فریزر، میزان تولید مالون‌دی‌آلدئید در این بافت در زمان 24 ساعت بعد از فریز کردن به‌صورت معنی‌داری تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفت. نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از جیره‌های غذایی حاوی سطوح معمول و میکروکپسوله شده اسانس مرزه به‌لحاظ آماری سبب بروز تفاوت معنی‌داری بر میزان ازت آزاد بافت سینه در زمان‌های صفر و 48 ساعت بعد از فریز کردن شد. با توجه به نتایج این مطالعه، افزودن سطوح مختلف اسانس مرزه خوزستانی در دو شکل معمول و میکروکپسوله شده به جیره‌های غذایی جوجه‌های گوشتی، موجب بهبود عملکرد و صفات لاشه نگردید، ولی مانع از افزایش اکسیداسیون گوشت سینه شد.

کلمات کلیدی

, اسانس میکروکپسوله شده مرزه, پایداری اکسیداتیو گوشت, جوجه گوشتی, عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075958,
author = {عمران آذرباد and اکبر یعقوبفر and کرمانشاهی, حسن and امیر میمندی},
title = {تأثیر سطوح مختلف اسانس مرزه خوزستانی در دو شکل معمول و میکروکپسوله شده در جیره‌های غذایی بر عملکرد، صفات لاشه و پایداری اکسیداتیو گوشت جوجه‌های گوشتی},
journal = {علوم دامی},
year = {2019},
volume = {123},
number = {2},
month = {September},
issn = {2588-6436},
pages = {217--232},
numpages = {15},
keywords = {اسانس میکروکپسوله شده مرزه، پایداری اکسیداتیو گوشت، جوجه گوشتی، عملکرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر سطوح مختلف اسانس مرزه خوزستانی در دو شکل معمول و میکروکپسوله شده در جیره‌های غذایی بر عملکرد، صفات لاشه و پایداری اکسیداتیو گوشت جوجه‌های گوشتی
%A عمران آذرباد
%A اکبر یعقوبفر
%A کرمانشاهی, حسن
%A امیر میمندی
%J علوم دامی
%@ 2588-6436
%D 2019

[Download]