پژوهش های اقلیم شناسی, دوره (9), شماره (36), سال (2019-1) , صفحات (73-89)

عنوان : ( بررسی اثر درجه ی باز بودن تجاری و کنترل فساد بر شاخص ذرات معلق هوا در کشورهای منتخب سه گروه درآمدی )

نویسندگان: احمد سیفی , نرگس صالح نیا , فاطمه گل زاده خرق ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رویکرد سنتی اقتصاد بیشتر مبتنی بر استفاده بی رویه از منابع طبیعی و عدم توجه به حقوق نسل های آتی نسبت به این منابع است. این در حالی است که آثار زیست محیطی چنین رویکردی جبران ناپذیر خواهد بود و برای دست یابی به توسعه پایدار باید به تغییر آن پرداخت. با توجه به اهمیت حفاظت از محیط زیست و همچنین لزوم توجه به رشد و توسعه ی پایدار، در این مطالعه با تمرکز بیشتر بر دو متغیر درجه ی باز بودن تجاری و کنترل فساد، سعی در بررسی عوامل اثرگذار بر آلودگی هوا از دو منظر ساختاری و نهادی داریم. لذا هدف از این مطالعه، بررسی اثر درجه ی باز بودن تجاری و کنترل فساد بر شاخص ذرات معلق هوا با استفاده از رویکرد حداقل مربعات کاملاً تعدیل شده (FMOLS) در کشورهای منتخب سه گروه درآمدی و طی دوره ی 1996-2011 است. یافته های تجربی مدل نشان می دهند که اثر متغیر درجه ی باز بودن تجاری بر آلودگی هوا در هر سه گروه از کشورها، منفی و معنی دار است. به این معنا که بالا رفتن درجه باز بودن تجاری در هر سه گروه به بهبودی کیفیت هوا و کاهش انتشار ذرات معلق می انجامد. همچنین با بالا رفتن کنترل فساد می توان شاهد کاهش انتشار ذرات معلق هوا در گروه های درآمد متوسط و درآمد پایین بود؛ در حالی که ضریب این متغیر برای گروه درآمد بالا به لحاظ آماری معنادار نیست. بنابراین کاهش سطح فساد و مبارزه با فعالیت های آلوده به آن، ارتقای کیفیت هوا را برای دو گروه درآمد متوسط و درآمد پایین به ارمغان می آورد.

کلمات کلیدی

, درجه ی باز بودن تجاری, روش حداقل مربعات کاملاً تعدیل شده, شاخص ذرات معلق هوا (PM10), کنترل فساد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075964,
author = {سیفی, احمد and صالح نیا, نرگس and گل زاده خرق, فاطمه},
title = {بررسی اثر درجه ی باز بودن تجاری و کنترل فساد بر شاخص ذرات معلق هوا در کشورهای منتخب سه گروه درآمدی},
journal = {پژوهش های اقلیم شناسی},
year = {2019},
volume = {9},
number = {36},
month = {January},
issn = {2228-5040},
pages = {73--89},
numpages = {16},
keywords = {درجه ی باز بودن تجاری، روش حداقل مربعات کاملاً تعدیل شده، شاخص ذرات معلق هوا (PM10)، کنترل فساد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر درجه ی باز بودن تجاری و کنترل فساد بر شاخص ذرات معلق هوا در کشورهای منتخب سه گروه درآمدی
%A سیفی, احمد
%A صالح نیا, نرگس
%A گل زاده خرق, فاطمه
%J پژوهش های اقلیم شناسی
%@ 2228-5040
%D 2019

[Download]