مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics, دوره (9), شماره (2), سال (2019-9) , صفحات (153-166)

عنوان : ( تحلیل دینامیکی پوسته استوان های مدرج تابعی در معرض بار شوک ترمو -مکانیکی غیرمتقارن با خواص مادی وابسته به دما )

نویسندگان: احسان سلاحی , علیرضا ستوده , مسعود طهانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله یک روش عددی ترکیبی برای مدلسازی سه بعدی رفتار دینامیکی گذرای پوسته استوانه ای جدار ضخیم مدرج تابعی در معرض فشار دینامیکی نامتقارن و شوک حرارتی توسعه داده شده است. خواص مادی پوسته، وابسته به دما در نظر گرفته شده و پوسته در جهت شعاعی مدرج تابعی است. روش ارائه شده ترکیبی از تئوری لایه ای، روش مربعات دیفرانسیلی و بسط سری فوریه است. جهت ارزیابی دقت روش معرفی شده، نتایج بدست آمده از این روش با نتایج ارائه شده در دیگر مقالات، مورد بررسی قرار گرفت؛ همچنین با انجام تحلیل همگرایی، سرعت همگرایی بالای این روش تایید گردید. این تحقیق در برگیرنده نتایج کاربردی مفیدی است که م یتواند در طراحی پوست ههای مدرج تابعی استفاده گردد که به طور همزمان در معرض فشار دینامیکی و شوک حرارتی قرار دارند.

کلمات کلیدی

مواد مدرج تابعی؛ استوانه جدار ضخیم؛ فشار دینامیکی نامتقارن؛ شوک حرارتی؛ روش مربعات دیفرانسیلی؛ تئوری لایه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075966,
author = {احسان سلاحی and علیرضا ستوده and طهانی, مسعود},
title = {تحلیل دینامیکی پوسته استوان های مدرج تابعی در معرض بار شوک ترمو -مکانیکی غیرمتقارن با خواص مادی وابسته به دما},
journal = {مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics},
year = {2019},
volume = {9},
number = {2},
month = {September},
issn = {2251-9475},
pages = {153--166},
numpages = {13},
keywords = {مواد مدرج تابعی؛ استوانه جدار ضخیم؛ فشار دینامیکی نامتقارن؛ شوک حرارتی؛ روش مربعات دیفرانسیلی؛ تئوری لایه ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل دینامیکی پوسته استوان های مدرج تابعی در معرض بار شوک ترمو -مکانیکی غیرمتقارن با خواص مادی وابسته به دما
%A احسان سلاحی
%A علیرضا ستوده
%A طهانی, مسعود
%J مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics
%@ 2251-9475
%D 2019

[Download]